woensdag 14 april 2021

Alles over Zwijndrecht

Wmo Adviesraad pleit voor meer sociale huurwoningen in Zwijndrecht

11 februari 2021 (door Jan-Willem Schneider)

ZWIJNDRECHT - De Wmo Adviesraad pleit voor meer sociale huurwoningen in onze gemeente. Daarbij wil de raad meer aandacht voor armoedebestrijding en voor levensloopbestendige woningen. Dat staat in een brief die de Adviesraad aan de gemeenteraad heeft geschreven.

Aanleiding voor de brief vormen de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. "In aanloop naar de raadsverkiezingen denken politieke partijen al na over hun verkiezingsprogramma," vertelt Jaap Goud, voorzitter van de Wmo Adviesraad. "Vanuit de signalerende functie van onze raad wil ik enkele speerpunten meegeven waarbij we steeds uitgaan van de brede leefwereld van de Zwijndrechters. Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor de sociaal zwakkeren die tijdelijk of levenslang extra hulp nodig hebben, maar toch hun eigen regie willen houden. Zo heeft de Adviesraad een sociale functie."

Overzicht aandachtspunten
Vanuit zijn rol komt de Adviesraad tot de volgende speerpunten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen:

 • Blijf aandacht houden voor voldoende sociale woningen voor de huidige doelgroep;
 • Aandacht voor de vraag van ouderen die behoefte hebben aan een levensbestendige woning.
 • Laat ook voor vluchtelingen Zwijndrecht een thuis zijn met kansen en mogelijkheden tot ontplooiing.
 • Laat sporten voor iedereen een mogelijkheid zijn. Sport, armoede, jeugd en senioren. In deze samenhang zien we graag voor jongeren meer sportmogelijkheden. Hier ligt de basis voor een gezonde toekomst.
 • Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen, laat waardering blijken voor de mantelzorgers. Zij verdienen die aandacht en waardering. In de komende jaren wordt er meer en meer gevraagd van mantelzorgers. Ouderen wonen namelijk langer thuis en de mantelzorger is dan onmisbaar.
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning moet duidelijk onder de aandacht komen van alle burgers. Wij pleiten voor een onderzoek onder burgers die gebruik hebben gemaakt van een cliëntondersteuner. Wat was het effect/meerwaarde van cliëntondersteuning? Omdat er nog (te) weinig gebruik wordt gemaakt van een cliëntondersteuner is ons advies om in dit onderzoek ook de mensen te bevragen die wel een indicatie bij de SDD/ jeugdprofessional hebben aangevraagd, maar geen gebruik hebben gemaakt van cliëntondersteuning. Waarom hebben zij er geen gebruik van gemaakt? Hadden ze er geen behoefte aan of is het niet aangeboden?
 • Persoonsgebonden budget (PGB) in de jeugdhulp moet niet inkomensafhankelijk zijn. Een PGB geeft dezelfde rechten als Zorg In Natura (die niet inkomensafhankelijk is)
 • Biedt mensen met GGZ-ondersteuning een eigen plek in de samenleving (met voldoende ondersteuning). Nu ook op het terrein van de GGZ de decentralisering in volle gang is, zijn er ook voor deze burgers betaalbare woningen nodig, goede ondersteuning en aandacht voor de wijk waar zij wonen
 • Er is grote aandacht nodig voor de veelvuldige armoede onder 11% van de Zwijndrechters (het percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde). Er is een tekort aan beschikbare sociale huurwoningen door scheefwonen, passende woningen voor eenpersoonshuishoudens (34%) en doelgroepen zoals gehandicapten en GGZ-cliënten. We pleiten ervoor de bijzondere bijstand ruimhartig in te zetten, omdat volgens het Nibud de minima de laatste veertig jaar niet in koopkracht zijn gestegen.
 • Aandacht voor de uitvoering van het VN-verdrag voor gehandicapten. De Adviesraad vraagt hier vanaf 2016 al aandacht voor. Als dit verdrag goed (en beter) wordt toegepast heeft dit een positieve uitwerking op alle burgers van Zwijndrecht.
 • Wanneer een inwoner/gezin hulp of ondersteuning nodig heeft, moet er gedacht worden vanuit de inwoner/het gezin en niet (alleen) vanuit de wet. Uitgangspunt is ‘wat heeft de inwoner/het gezin nodig’. Wetten kunnen schuren, maar inwoners moeten hier geen ‘last’ van hebben.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!