Vijf Koninklijke onderscheidingen in Zwijndrecht

26 april 2021 door de redactie
Vijf Koninklijke onderscheidingen in Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT - Op maandag 26 april 2021 hebben 5 inwoners van Zwijndrecht een Koninklijke onderscheiding ontvangen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. In het Raadhuis van Zwijndrecht heeft burgemeester Hein van der Loo in de trouwzaal stilgestaan bij hun uitzonderlijke verdiensten voor de samenleving en hen het lintje uitgereikt.

Het aantal gedecoreerden in Zwijndrecht is uitgebreid met vier Leden in de Orde van Oranje-Nassau en één Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het gaat om één dame en vier heren.

De heer Vaandrager is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De andere vier inwoners zijn onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw Van Wingerden-Versluijs ontving haar decoratie op het Ministerie van Defensie in Utrecht.

Vanwege de coronamaatregelen is er gekozen voor een intieme bijeenkomst, die afgesloten werd met het Wilhelmus, gezongen door de Zwijndrechtse zanger Bart Mijnster. Via een livestream konden familie en vrienden van de gedecoreerden de bijeenkomst volgen.

Een overzicht van de gedecoreerden met hun verdiensten:

Willem Sandee is tot zijn pensionering in 2014 werkzaam geweest als projectmanager bij Alcatel Lucent

In de jaren 80 begon zijn vrijwillige inzet voor de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht. In de loop der jaren heeft hij verschillende functies binnen het vrijwilligerswerk van de kerk met ca. 500 kerkleden bekleed. De heer Sandee maakt deel uit van de Kerkenraad en heeft gefungeerd als ouderling. Daarnaast coördineert hij de automatiseringszaken en het beamerteam, is hij actief als kerkauto-chauffeur, voorzitter van de taakgroep Vorming & Toerusting, pastoraal medewerker en lid van de beroepingscommissie.

In 1992 is de heer Sandee toegetreden tot het bestuur van "Philadelphia" (tegenwoordig "Siem"), de vereniging van ouders en vrienden van mensen met een verstandelijke beperking. Eerst als secretaris, in 2000 als voorzitter, welke taak hij heeft waargenomen tot de fusie van de afdelingen Zwijndrecht en Dordrecht. Na de fusie in 2003 is hij secretaris geweest van de fusie organisatie tot en met april 2005.

In 2015 is hij volop betrokken geraakt wij het werk van de Voedselbank. Hier worden wekelijks
voedselpakketten aan mensen verstrekt, die leven in financiële nood. Er maken ongeveer 150 mensen gebruik van de Voedselbank in Zwijndrecht. Al na enkele maanden heeft hij de rol van voorzitter van het bestuur op zich genomen. Tijdens zijn voorzitterschap zijn er grote stappen gemaakt op het gebied van huisvesting, voedselveiligheid en het vastleggen van
procedures en afspraken. Daarnaast fungeert hij als aanspreekpunt voor vele externe contacten zoals lokale overheden en is hij actief betrokken bij het regionale en landelijke reilen en zeilen van Voedselbanken Nederland.

Sinds 2016 is Wim Sandee voorzitter van de Cliëntenraad Lichtkring en Lid van de Centrale Cliëntenraad Swinhove Groep. Hierbij behartigt hij de belangen van de ca. 140 bewoners van de Verzorgings- en Verpleegtehuizen, die vallen onder Lichtkring. Ook is hij lid van de Identiteitscommissie van deze organisatie, waarbij hij zich inzet om de identiteit van de Lichtkring te bewaken en te versterken binnen de Swinhove Groep.

1985 – heden Gereformeerde Gemeente te Zwijndrecht; Vrijwilliger/Kerkenraad/ouderling/ coördinator IT & audio/bediening beamer/pastoraal medewerker

1992 – 2005 Oudervereniging Philadelphia (nu: Siem); Secretaris, voorzitter

2015 – heden Voedselbank Zwijndrecht; Vrijwilliger, voorzitter. Inzet bij verstrekken van de voedselpakketten. Daarnaast verzorgt hij huisvesting, de voedselveiligheid en de procedures. Voorts fungeert hij als contactpersoon voor regionale en landelijke overheden

2016 – heden Cliëntenraad Lichtkring/Swinhove Groep te Zwijndrecht; Voorzitter. Betrokkene behartigt de belangen van de bewoners van de Verzorgings- en Verpleegtehuizen. Hij maakt deel uit van de identiteitscommissie.

Arie Jacob den Hoed was werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken als Senior financieel adviseur.

Op 24 jarige leeftijd werd de heer den Hoed actief in het kerkenwerk. Eerst in de Gereformeerde Kerk Ridderkerk, vervolgens de Bethelkerk Zwijndrecht en vanaf 1985 De Gereformeerde Kerk Zwijndrecht-Groote Lindt Develhof. In de loop der jaren
heeft hij verschillende taken op zijn rustige maar nauwgezette wijze vervuld, t.w. diaken, secretaris, notulist, ouderling, penningmeester, scriba kerkenraad en vertegenwoordiger naar de classis vergaderingen namens wijkgemeente de Burcht. De heer den Hoed bekleedde vaak een dubbelfunctie en in sommige tijdvakken oefende hij wel drie functies tegelijk uit!

In de periode 2016-2020 is de heer den Hoed actief geweest bij de organisatie Probus (Probus staat voor Retired Professional Businessman) Zwijndrecht. Hij was behalve bestuurslid ook de secretaris van de organisatie. Overigens was de heer den Hoed al jaren eerder actief lid van Probus Zwijndrecht.

Vanaf 2017 is hij als vrijwilliger actief bij de Stichting Via Lumina in de functie van bestuurslid/penning-meester. Deze non-profit Stichting zet zich in voor jongeren en volwassenen die net even anders zijn, zoals mensen met autisme en mensen met een psychiatrische achtergrond.

Een groot deel van zijn vrijwillige inzet heeft plaatsgevonden naast zijn baan als Senior Financieel Adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken. In de jaren 1991 tot 2016 (zelfs na zijn pensionering in 2013) is hij ook actief geweest als vrijwilliger, secretaris en penningmeester bij de Stichting Sociaal fonds personeel Economische Zaken.

1972 – 1974 Gereformeerde Kerk Ridderkerk; Lid van de beroepingscommissie

1974 – 1984 Bethelkerk; Diaken, secretaris

1985 – 1990 Gereformeerde Kerk Zwijndrecht – Groote Lindt Develhof; Notulist, ouderling, scriba, classisvertegenwoordiger

1990 – 1994, 1997 – 2002, 2004 – 2020 Gereformeerde Kerk Zwijndrecht – Groote Lindt Develhof; Diaken, penningmeester, secretaris

2016 – 2020 Probus Zwijndrecht; Bestuurslid, secretaris

2017 – heden Stichting Via Lumina; Bestuurslid, penningmeester

Albertus Antonius van Lint was werkzaam bij KPMG Den Haag als Belastingconsulent.

In 1963 opende de St. Petruskerk haar deuren voor de nieuwe parochianen. Al snel raakte de heer van Lint betrokken bij zowel de bestuurlijke taken als de daaruit voortvloeiende activiteiten. Eerst liep hij een aantal jaren als algemeen lid van het Kerkbestuur mee. Vanaf 1983 tot aan de sluiting van de St. Petruskerk in 2011 is hij actief geweest als penningmeester van het bestuur van de St. Petrusparochie. Hij stelde jaarlijks de begroting en de jaarrekening samen en hield de financiële administratie bij. In die tijd organiseerde hij ook regelmatig rommelmarkten om de kas van de kerk te spekken. Hij was lid van de Parochieraad en lector tijdens de kerkdiensten. Voor de huidige parochie H. Theresia van Avila is deze kandidaat nog steeds actief als lector in de Heilig Hartkerk.

In de periode 1973 tot 1988 is deze kandidaat penningmeester geweest bij RK School De Eemstein. Daarnaast was hij ook betrokken bij het onderhoud van de school en draaide hij mee met allerlei festiviteiten op de school.

In 1993 werd de heer van Lint lid van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) afdeling Zwijndrecht. Al snel trad hij toe tot het bestuur en nam in 1998 de belangrijke taak van het penningmeesterschap op zich. Rond 2010 voegden de afdelingen Zwijndrecht en H.I. Ambacht zich samen en beheerde hij vanaf dat moment ook de financiële administratie voor H.I. Ambacht. Die dubbele functie heeft hij uitgeoefend tot 2014. Als waardering werd hij door de Unie KBO geëerd met de toekenning van de Zilveren Bond speld. Hij bleef in het bestuur aan als algemeen lid tot 2018. Bovendien heeft hij zich ook in al die jaren uiterst verdienstelijk gemaakt als invuller van de belastingformulieren voor afdelingsleden met kleine inkomens.

De heer van Lint heeft bij het Centrum voor Oriëntatie en Opleiding in de techniek geholpen als vrijwilliger van 1994 tot 2000 bij het begeleiden van kinderen van 10 t/m 14 jaar. De kinderen maakten technische opdrachten om ze op die manier enthousiast te maken voor een technische opleiding.

Vanaf 1997 is deze kandidaat actief als vrijwilliger bij de Stichting Seniorenbus. Eén of meerdere malen per week werkt hij op kantoor om de aanvragen voor ritten van de leden te noteren. Daarnaast heeft hij tot 2019 deel uitgemaakt van het Algemeen Bestuur van de Stichting als penningmeester. Volgens de Stichting Seniorenbus wordt er op hem nimmer tevergeefs een beroep gedaan.

1963 – 2011 St. Petruskerk ; Algemeen lid kerkbestuur, penningmeester, vrijwilliger, lid van de parochieraad, lector tijdens de kerkdiensten

1973 – 1988 RK School De Eemstein; Penningmeester, vrijwilliger (onderhoud, festiviteiten)

1993 – 2018 Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Zwijndrecht; Bestuurslid, penningmeester, na samenvoeging met H.I. Ambacht ook de financiële administratie voor H.I. Ambacht, invullen belastingformulieren voor afdelingsleden met kleine inkomens. Daarnaast had hij namens de KBO
tussen de jaren 1998 en 2010 incidenteel zitting in de werkgroep Beleidscommissie van de SBO (Stichting Samenwerkingsorgaan Belangenbehartiging Ouderenwerk Zuid-Holland

1994 – 2000 Centrum voor Oriëntatie en Opleiding; Vrijwilliger (begeleiding van kinderen bij technische opdrachten)

1997 – heden Stichting Seniorenbus; Penningmeester, vrijwilliger

2011 – heden Heilige Theresia van Avila Parochie; Lector

Irene van Wijngaarden-Versluijs was werkzaam bij de ING Bank.

De vrijwillige activiteiten startten in 2003. Samen met haar man is zij de drijvende kracht achter de stichting TRIS-Kontakten, welke in 2003 is opgericht. Samen hebben zij de stichting opgezet om aandacht en erkenning te verkrijgen voor de mensen die gewerkt hebben in de Troepenmacht in Suriname (TRIS), zowel voor de beroepsmilitairen, als de dienstplichtigen.

Sinds 2003 heeft mevrouw van Wijngaarden-Versluijs met tomeloze inzet gewerkt aan en voor de stichting TRIS-Kontakten. Dit uitte zich van administratieve
taken tot organisatorische activiteiten, die zij op zich had genomen om de stichting op te richten, het ledenbestand te organiseren en reünies en andere bijeenkomsten zoals Koningsdag en Veteranendagen te organiseren.

Tevens is zij sinds 2003 ook zeer actief bij de totstandkoming en het periodiek verschijnen van het TRIS-blad, een door de leden zeer gewaardeerd blad met verenigingsnieuws en "oude" verhalen over de tijd in Suriname.

Dan is er de jaarlijkse organisatie van de TRIS-reizen naar Suriname voor voormalig leden van de TRIS en hun aanverwanten. Tijdens deze reizen kunnen zij aan hun familieleden letterlijk laten zien wat zij in Suriname hebben beleefd, waardoor het wederzijds begrip wordt versterkt en ze herinneringen kunnen ophalen en soms ook verwerken.

Met een zelfde niet aflatende inzet heeft zij in hoge mate bijgedragen aan de totstandkoming in 2011 en instandhouding van het TRIS-Museum. Het museum met alles wat daarbij hoort, zoals de koffie, thee, hapjes en bar, het museumwinkeltje waar petten, shirts, herinneringsfotoboeken in eigen beheer uitgegeven, te koop worden aangeboden. In het museum wordt door haar jaarlijks de nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd.

Ook rijdt zij als chauffeuse mee, wanneer de militaire voertuigen ergens in Nederland worden ingezet zoals tijdens Koningsdag, de jaarlijkse Veteranendagen, op Bevrijdingsdag en wanneer door voormalige pelotons reünies worden georganiseerd. De sociale contacten bij het lief en leed van de TRIS leden is ook bij mevrouw van Wijngaarden-Versluijs in goede handen.

In de periode 2003 - 2009 heeft ze meegewerkt aan het uitbrengen van twee boekwerken over de diensttijd in Suriname, te weten "Soldaat in Suriname" en "Verliefd op Suriname". Van 2008 - 2013 heeft ze veel inzet getoond bij de onthulling van de TRIS monumenten in Ermelo en Paramaribo.

Daarnaast was ze lid van het Wijkplatform van de gemeente Zwijndrecht in de periode 2007 - 2011.

Naast haar gewone werk, doet ze veel vrijwilligerswerk en voor de samenleving in het algemeen.

2003 – heden Stichting TRIS-kontakten te Zwijndrecht, de stichting zet zich in voor de militairen die hebben gediend bij de Troepenmacht in Suriname; Penningmeester, redactie van het kwartaalblad, organisatie van activiteiten en reizen, redacteur van twee boeken over de diensttijd in Suriname en haar bijdrage bij de voorbereiding en totstandkoming van de documentaire Onze jongens in de jungle. Daarnaast organiseert zij mede de deelname van de TRIS aan de Veteranendagen op verschillende locaties, waarbij zij ervoor zorgt dat de
voertuigen in gereedheid worden gebracht

2003 – heden Viering Koningsdag op het TRIS-Plein; Medeorganisator

2007 – 2011 Wijkplatform van de Gemeente Zwijndrecht; Lid

2008 – 2013 TRIS-monument; ze verzorgde de correspondentie met Suriname en realiseerde de totstandkoming van het TRIS-monument te Paramaribo en Ermelo.

2011 – heden TRIS-museum te Zwijndrecht; Medebeheerder van en gastvrouw bij het museum. Ze verzorgt lezingen en organiseert activiteiten.

Gerard Cornelis Vaandrager is werkzaam als directeur van de World Trade Centers te Den Haag en Rotterdam. Hij zette zich in voor de positionering van beide lokale WTC's in Nederland. Gelijktijdig is hij zelfstandig ondernemer en eigenaar van Vaandrager International Business Support B.V.. Hoewel hij sinds 2014 formeel is gepensioneerd is hij nog steeds werkzaam.

De heer Vaandrager is in 1968 lid geworden van Honkbal- en softbalvereniging Zwijndrecht (HSV Zwijndrecht). Vrij kort na zijn aantreden als lid trad hij toe tot het bestuur van de vereniging, eerst als secretaris en later als voorzitter en in andere functies. Samen met de toenmalige voorzitter is hij actief geweest bij het oprichten van andere honkbalverenigingen in de regio. Hij heeft hiervoor een onderscheiding ontvangen in de vorm van de R.B.J. Buizertbeker.

Binnen HSV Zwijndrecht heeft hij zich meer dan 50 jaar bezig gehouden met het besturen van de vereniging en commissies, zo was hij jarenlang voorzitter van de Jeugdcommissie. Ook was hij gedurende een lange periode als voorzitter betrokken bij het World Port Tournament in Rotterdam, destijds een wereldtoernooi van formaat. En hij heeft begin van deze eeuw deel uitgemaakt van de Europese Honkbal Federatie. In diverse overlegsituaties met o.a. de gemeente Zwijndrecht is hij actief geweest om het honkbal in het algemeen en de vereniging in het bijzonder te promoten. Zijn connecties en relaties kwamen van pas. In het landelijk bestuur van de honkbal- en softbalverenigingen is hij jarenlang betrokken geweest als bijzonder Bondslid en vertegenwoordiger van de vereniging en de regio. Na de reorganisatie van de bond (KNBSB) maakte hij namens een groot aantal verenigingen deel uit van het Bondscongres. Daarnaast heeft hij veel werk verricht in vele geledingen van de Bond. Voor dit vele werk voor de KNBSB is hij benoemd tot Lid van Verdienste.

Hij heeft zijn bestuursactiviteiten in 2019 beëindigd, maar zijn betrokkenheid bij de vereniging en de
overkoepelende KNBSB is nog net zo groot. Hij ondersteunt het bestuur nog steeds met raad en daad en zijn contacten met de gemeente Zwijndrecht met betrekking tot het onderhoud van het veld en de accommodatie (recentelijke renovatie velden) zijn voor de club op dit moment nog steeds van groot belang.

Sinds 2014 is de heer Vaandrager voorzitter van de OndernemersVereniging Zwijndrecht. De onderne-mersvereniging is een grote business-to-business netwerkclub in Zwijndrecht met ruim 160 leden. Hij is een bevlogen voorzitter die enorm veel tijd en energie steekt in zijn vrijwillige taak als voorzitter.

1970 – heden Honkbal- en softbalvereniging (HSV) Zwijndrecht; Vrijwilliger, secretaris (1970-1983) en voorzitter (2013-2018)

1976 – ca. 2004 Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (KNBSB); Vrijwilliger, o.a. afgevaardigde bondsraad districtsklasse (1976-1981) en voor de regio Zuidwest-Nederland (1983-1991). Lid propagandacommissie van het Rayon Zuidwest-Nederland (1980-1984) en lid van de bondsraadscommissie recreatiesport (1984-1986)

1984 – 2004 en 2012 – 2013 Stichting Rotterdam Baseball; Voorzitter

1988 - 2005 Raad van Toezicht van de Stichting Rotterdam Topsport; Lid

2005 Raad van Advies van het Wereldkampioenschap Honkbal; Voorzitter

2006 – 2009 Confederatie of European Baseball (CEB); Vrijwilliger, (derde) vicevoorzitter, voorzitter technische commissie

2012 Europees Kampioenschap Honkbal; Voorzitter van het organisatiecomité

2014 – heden Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ); Voorzitter

Bestuurslid van de World Trade Center Association (300 nationale organisaties)

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.