woensdag 15 juli 2020

Alles over Zwijndrecht

Vierentwintig inwoners ontvangen Koninklijke onderscheiding

26 april 2018

ZWIJNDRECHT - In Zwijndrecht ontvingen 24 inwoners dit jaar een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van de Koning.

Het legioen der gedecoreerden in Zwijndrecht werd op 26 april uitgebreid met 19 leden in de Orde van Oranje-Nassau en 5 ridders in de Orde van Oranje-Nassau. Het gaat om 8 dames en 16 heren. De uitreiking vond plaats in de Bethelkerk in Zwijndrecht. Gezien het grote aantal Koninklijke onderscheidingen was er een feestelijk programma opgesteld. De uitreiking werd opgeluisterd met muzikale intermezzo's van organist André de Jager (stadsorganist Papendrecht en huisorganist Bethelkerk), zangers Ilona Kievit en Het Geklank des Konings. Een afgevulde kerk zong de liederen mee die geprojecteerd werden op een scherm. De uitreiking werd besloten met het zingen van het Wilhelmus. Hierna konden de aanwezigen zich te goed doen aan broodjes en orjanjebitter.

De burgemeester heeft 23 onderscheidingen uitgereikt. Het ministerie van Defensie heeft verzocht aan één decoreerde, de heer A. van Wingerden, de onderscheiding zelf uit te mogen reiken.

Overzicht van de decorandi 2018 en hun verdiensten.
De verdiensten kunnen in het verleden liggen of nog actueel zijn.

De heer Friedrich Werner Wilhelm Lakemeier
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De eerste vrijwillige activiteiten van deze kandidaat dateren van 1965 tot 1971, waarbij hij medeoprichter was van de Junior Kamer Drechtsteden (JKD). Het JKD kent leden tot 40 jaar. Vanwege zijn bijzondere verdiensten is hij bij zijn uittreding door het bestuur van het JKD voorgedragen voor een Senator-award bij de internationale organisatie van Junior Kamers: Junior Chamber International. Hij heeft deze persoonlijke life-time award van JCI voor bijzondere verdiensten ontvangen.

De JKD heeft als eerste grote project de oprichting van de Kiboe-Hoeve geïnitieerd en uitgevoerd. De heer Lakemeier was trekker van dit projectteam en in 1969 heeft dit geleid tot de oprichting van de Kiboe-Hoeve in het Develpark. Na de oprichting heeft de heer Lakemeier zitting genomen in de begeleidingscommissie van de kinderboerderij en voor een periode van meer dan 10 jaar vele activiteiten en festiviteiten georganiseerd.

In 1992 vingen de activiteiten voor de Vereniging van Eigenaren appartementencomplex Anjerstraat 2-54 en Fresiastraat 1-45 aan. De heer Lakemeier is al ruim 25 jaar voorzitter van dit complex en heeft ook altijd het technisch beheer onder zijn hoede gehad. Juridisch is dit gebouw gesplitst in 3 VvE's, maar in de praktijk wordt dit als één Vereniging bestuurd. In de periode van 25 jaar zijn naast het reguliere onderhoud ook een paar grote renovaties uitgevoerd. Hij heeft een essentiële rol gespeeld bij het in goede staat houden van het gebouw en het verbinden van alle eigenaren in het gehele complex.

Vanaf 1995 was hij voor een periode van 10 jaar actief voor de Verkeers Advies Commissie van de gemeente Zwijndrecht. Als lid sprong hij eruit in discussies rondom veiligheid en inrichting van wegen door zijn gedrevenheid en actief meedenken met plannen. Dit kwam ook terug bij zijn inzet voor het Wijkplatform Kort Ambacht in Zwijndrecht, welke van 2000 tot 2007 plaats vond. In dit platform, dat bestaat uit vrijwilligers en bewoners die de wijk een warm hart toedragen en de leefbaarheid en veiligheid van de wijk willen behouden en bevorderen, had hij met name veel aandacht voor verkeersveiligheid en ontwikkelingen in de fysieke ruimte.

In 2002 ontstond bij een groep betrokken Zwijndrechtenaren het idee om het eiland, waar ooit kasteel Develstein op stond, in haar oorspronkelijke vorm terug te brengen en daar een monument te plaatsen. Na vele jaren van plannen maken, geld bijeen krijgen en onderzoek wordt uiteindelijk in 2015 het eiland in haar oorspronkelijke vorm teruggebracht en wordt er een stalen monument in de vorm van een deel van een kasteel geplaatst. De heer Lakemeier is al deze jaren lid van deze groep geweest en was ook de link vanuit deze groep met het wijkplatform Kort Ambacht. Naast al deze activiteiten bezorgt hij Lakemeier vanaf 2002 6 keer per jaar het periodieke nieuwsblad van de Historische Vereniging Zwijndrecht bij een deel van de leden in de wijk waar hij zelf woont.

1965 – 1971 Junior Kamer Drechtsteden te Zwijndrecht; Medeoprichter

1969 – 1980 Begeleidingscommissie van Kinderboerderij De Kiboe-Hoeve te Zwijndrecht; Lid, projectleider

1992 – heden Vereniging van Eigenaren van het appartementencomplex op de Anjerstraat 2-54 en Fresiastraat 1-45; Voorzitter en technisch beheerder

1995 – 2005 Verkeers Advies Commissie van de gemeente Zwijndrecht; Lid

2000 -2007 Wijkplatform Kort Ambacht te Zwijndrecht; Lid

2002 – 2012 Stichting Kasteel Develstein; Lid van de werkgroep

2002 – heden Historische Vereniging Zwijndrecht; Vrijwilliger

De heer Johannes Leendert Bakker
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In de periode 2004 tot 2014 heeft deze kandidaat veel betekend als vrijwilliger voor SV Conventus. In deze periode was de inzet van de heer Bakker gericht op het draaien van bardiensten, lid kantinecommissie, handbalscheidsrechter, vrijwilliger op evenementen en het regelen van prijzen/bekers voor toernooien, contactpersoon voor bedrukking shirts/sportkleding, onderhoud van de website, ledenadministratie en de administratieve afhandeling wedstrijdformulieren.

De heer Bakker is mede oprichter en zat vanaf de oprichting (in 2011) in de agendacommissie van het Sportplatform Hooge Nesse onderdeel sportvoorziening. Dit is een informeel overlegorgaan op vrijwillige basis dat bijdraagt aan het bevorderen van de dialoog over sportbeleid tussen gemeente, sportaanbieders en andere belangstellenden. De laatste 3 jaar is hij gekozen tot voorzitter door zijn grote aantoonbare affiniteit met sport in Zwijndrecht en zijn vermogen om over sportgrenzen heen te kijken. In 2014 is het idee ontstaan voor de Zwijndrechtse Koningsspelen om zo school, buurt en sport met elkaar te verbinden. De heer Bakker is iemand die deze 3 factoren altijd al heeft willen verbinden, dus hij kwam in de hoofdorganisatie. Het is een tweejaarlijks terugkerend evenement geworden.

Voor de Stichting Hooge Nesse/Veerplaat is hij sinds 2014 voorzitter. Door middel van sessies wordt activering van de achterban bewerkstelligd om vanuit groenvrijwilligers en participatie te komen tot de inrichting van Polder Hooge Nesse. Hij is lid van de projectgroep Hooge Nesse/Veerplaat en spreker vanuit het sportplatform en heeft in die rol contact met toeleveranciers, ontwerpers, beheerders en aannemers. Tevens is hij als vertegenwoordiger vanuit de stichting lid van de stuurgroep Hooge Nesse/Veerplaat. Vanaf 2015 is hij voor dezelfde stichting begeleider in sociale duurzaamheid en sport.

Door een samenwerkingsverband met Zwijndrecht Werkt, een stichting die mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpt, en praktijkschool de Sprong, worden leer-werkplekken gecreëerd. Verder worden in het gebied schoolse en buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jeugd georganiseerd en activiteiten voor ouderen begeleid. Om ook onderdak te kunnen bieden aan schoolklassen en aan Stichting Natuur en Landschap Zwijndrechtse Waard voor NME-activiteiten, meer leer-werkplekken te kunnen creëren en een rustplaats te hebben voor de mensen van het groenonderhoud, is de stichting een samenwerking aangegaan met SUS-ateliers van Hoogeschool Rotterdam. Samen met studenten werken zij aan het ontwerp en de (toekomstige) uitvoering van het gebouw, uit gebruikte materialen. Hans Bakker is voorzitter van de projectgroep en actief in de samenwerking met de Hoogeschool.

De maatschappelijke aandacht voor dit thema; beweging voor kinderen, ouderen en andere groepen in de samenleving maakt zijn activiteiten van enorm maatschappelijk belang. Evenals zijn inspanningen om de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen in de vorm van leer-werkplekken en studenten bij het ontwerp van het gebouw.

2004 – 2014 Sportvereniging Conventus; Vrijwilliger

2011 – heden Sportplatform Zwijndrecht; Medeoprichter, voorzitter en vrijwilliger. Tevens oprichter van het Sportcafé

2014 – 2015 Zwijndrechtse Koningsspelen; Medeorganisator

2014 – heden Stichting Hooge Nesse/Veerplaat; Voorzitter

De heer Cornelis Pieter Paans
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
In 1963 is de heer Paans lid geworden van de juniorenafdeling van Showband Jong Holland te Zwijndrecht.

Nadat hij was overgegaan naar het seniorenkorps ontwikkelde hij zich als een gedreven verenigingslid en werd op zeker tijdstip leider van het juniorenkorps. Deze functie heeft hij vele jaren mogen uitvoeren waarbij hij tevens de taak op zich nam om diverse leden muziekonderricht te geven. Een taak welke hij tot op de dag van vandaag nog steeds doet. Tevens geeft hij nog steeds leiding aan de trompettistengroep van het juniorenkorps. Kandidaat heeft in de jaren dat hij lid is van de vereniging jarenlang diverse bestuursfuncties bekleed. Momenteel is hij voorzitter, waarbij hij de buitengewone gave heeft om de vereniging op een enthousiaste en positieve wijze te promoten.

Al deze vrijwillige activiteiten worden gedaan naast zijn betaalde baan.

1987 – heden Showband Jong Holland te Zwijndrecht; vrijwilliger en (waarnemend) voorzitter, hij geeft leiding aan de trompettistengroep van het juniorenkorps en verzorgt individuele lessen voor nieuwe leden. Diverse technische en bestuursfuncties en hij was leider van het juniorenkorps en bandleider van het seniorenkorps

De heer Nicolaas Rijntjes
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Dhr. Rijntjes heeft tal van activiteiten ontplooid zowel binnen als buiten de ambulancedienst, zowel op regionaal als op landelijk niveau.

Deze extra inzet gaat aanzienlijk verder dan verwacht mag worden van een ambulanceverpleegkundige en speelden zich in de meeste gevallen ook buiten werktijd af. Hiervoor werd geen verdienste ontvangen. De wijze waarop decorandus de hoofdfunctie heeft vervuld stijgt uit boven een karaktervolle en voorbeeldige plichtsvervulling. Met alle activiteiten die hij in en naast zijn functie heeft gedaan, stijgt hij met kop en schouders uit boven collega's in dezelfde functie. Door zijn kennis, vaardigheden, expertise en houding is hij een voorbeeld voor zijn vakgenoten.

Met zijn bijdrage aan het onderwijs aan specialisten, artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, brandweer en tandartsen is hij debet aan verbeterde zorg in het algemeen en aan een betere toekomst voor menig spoedeisend patiënt.

Ook op het gebied van ontwikkelingen in het vakgebied, zoals sepsistrial (onderzoek om pre-hospitaal patiënten medicatie toe te dienen, waardoor thuis al de behandeling kan worden gestart en patiënten een betere prognose hebben), reanimatie met gebruik van mechanische compressie en Project Rapid Responder is de heer Rijntjes een belangrijke initiator. Daarnaast was hij bestuurslid van het VCHV (Vereniging Chef Hoofdverpleegkundigen) en medewerker van het Bedijfsopvangteam, voor de collegiale opvang van een traumatische gebeurtenis. Sommige van deze onderzoeken heeft hij geïnitieerd en draaien nu landelijk.

Naast zijn activiteiten en nevenfuncties vanuit zijn hoofdfunctie is de heer Rijntjes sinds 2011 vrijwilliger bij Hospice De Cirkel te Hendrik-Ido-Ambacht, waar ongeneeslijk zieken die niet langer dan drie maanden te leven hebben, te gast zijn om te sterven.

De cursussen die hij verzorgt voor het OSG VvVV worden in de vorm van een cadeaubon "betaalt" en daarnaast is hij als vrijwilliger/docent verbonden aan de Hartstichting. De verantwoordelijkheid van de heer Rijntjes is, gezien de medische grondslag van de functie/nevenfuncties/ vrijwillige activiteiten, zeer groot. Dit alles heeft geresulteerd in positieve ontwikkelingen voor patiënten, kennisvergroting bij diverse partijen, waarmee de levensverwachting voor een spoedeisend patiënt wordt vergroot.

1973 – 1996 werkzaam bij de ambulancedienst Zwijndrecht en de ambulancedienst Drechtsteden West als ambulanceverpleegkundige en operatio-neel manager en zette zich o.a. in voor;
• Reanimatie-instructie aan derden
• Begeleiden van de fusie van de ambulancediensten van Zwijndrecht en het particuliere bedrijf 'Duifhuizen en Van Vliet'.

1996 – 2017 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Zuid-Holland-Zuid als ambulanceverpleegkundige. Naast zijn reguliere werkzaamheden heeft hij activiteiten verricht op het gebied van;
• Ondersteuning regionale opleidingscoördinator
• Aanspreekpunt voor medisch specialisten voor de afstemming van protocollen en behandelingen
• Lid van het bedrijfsopvangteam voor de nuldelijnsnazorg aan collega's na traumatische ongelukken
• Opleider voor de brandweer met betrekking tot levensreddende handelingen
• Onderzoek naar de uitkomsten van reanimaties met eventueel gebruik van mechanische compressie en publiceerde diverse artikelen over reanimatie
• Ondersteuner Sepsis-trial, onderzoek naar de pre-hospitale medicatie van spoedpatiënten met bloedvergiftiging
• Initiatiefnemer van het landelijke project Rapid Responder. Hij introduceerde de functie 'Rapid Responder Ambulancezorg' alsmede de eerste introductie van de functie in de regio Zuid-Holland-Zuid. Sinds april 2017 is hij gepensioneerd.

Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende, al dan niet aan zijn voormalige hoofdfunctie gerelateerde, activiteiten;

1984 – 2001 Nederlandse Ambulance Vereniging (NAV); vrijwilliger, bestuurslid

1988 – heden Opleidingsinstituut Spoedeisende Geneeskunde (OSG) van de VvAA; vrijwilliger, instructeur

2011 – heden hospice 'De Cirkel' te Hendrik-Ido-Ambacht; vrijwilliger

Stichting Opleiding en Scholing Ambulancepersoneel (SOSA); bestuurslid

Vereniging Chef Hoofdverpleegkundigen (VCHV); vrijwilliger, bestuurslid

De heer Willem Post
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Post is vanaf 1985 betrokken bij de Landelijke Rijvereniging & Ponyclub De Develruiters (LR & PC De Develruiters), eerst als algemeen bestuurslid, daarna als penningmeester, geluidsman en tijdswaarnemer tijdens wedstrijden en tegenwoordig als vrijwilliger voor het openen en sluiten van de vereniging en adviseur. Door deze enorme staat van dienst is meneer benoemd tot erelid van de vereniging. Daarnaast had hij sinds 1988 tot 2015 zitting in de Stichting Ruitersport Heerjansdam en omstreken.

Vanaf 2012 tot heden zet deze decorandus voor het Smartlappenkoor De Brulboeien de apparatuur klaar bij optredens en organiseert uitjes. Voor de Sociëteit Ons Genoegen Barendrecht heeft hij vanaf 2006 tot 2014 als lid of voorzitter van de kascommissie de kascontrole uitgevoerd.

1985 – heden LR & PC De Develruiters te Zwijndrecht; Algemeen bestuurslid, penningmeester, geluidsman, tijdswaarnemer, deuropener en afsluiter, bestuursadviseur

1988 – 2015 Stichting Ruitersport Heerjansdam; Bestuurslid en voorzitter

2006 – 2014 Sociëteit Ons Genoegen Barendrecht; Voorzitter, vrijwilliger

2012 – heden Smartlappenkoor De Brulboeien; vrijwilliger 

De heer Johannes Muller
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De kandidaat was niet alleen een van de oprichters van de Duwbakken Vereniging waaruit de Vereniging Europese Binnenvaartondernemers (VEB) is voortgekomen, maar hij leidde die organisatie gedurende 28 jaar als voorzitter.

Vanaf het begin van de oprichting van de Duwbakken Vereniging in 1989 heeft de heer Muller zich, zonder dat daar enige geldelijke beloning tegenover stond, ingezet om de belangen van de binnenvaart duwbranche, dat wil zeggen het specifieke vervoer door middel van duwboten te behartigen op nationale en internationale wateren. Vanuit die hoedanigheid behartigde hij gemiddeld twee tot drie dagen per week de binnenvaartbelangen bij onze nationale overheid, maar ook in Brussel was hij een veel geziene gast en op bijeenkomsten in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Inrichting van de havens, zoals diepgang, toegestane maatvoering, afmeerproblemen, overgang van het toerbeurtsysteem van de evenredige vrachtverdeling, waarborgen van toevoer van importkolen tijdens de schippersacties van 1990 (waardoor de energievoorziening in Nederland niet in gevaar kwam), milieu transporten (vervoer van afvalstoffen) en de milieuproblematiek van restladingen is slechts een kleine greep van punten waarvoor de heer Muller zich de afgelopen jaren sterk heeft gemaakt.

In april 2017 is de heer Muller als voorzitter teruggetreden, maar nog bestuurslid gebleven om de continuïteit voor de vereniging te waarborgen. Van deze activiteiten plukt de gehele branche de vruchten. De heer Muller heeft zich gedurende een zeer lange periode ingezet vanuit zijn specialisme en is daarin succesvol geweest dankzij zijn geheel eigen stijl, aimabel, vasthouden en een gedegen kennis van zaken. Zijn inzet is zeer waardevol voor de sector duwvaart geweest en daarmee ook van groot maatschappelijk belang.

1989 – 1999 Duwbakken Vereniging; Medeoprichter en voorzitter

1999 – 2017 Vereniging Europese Binnenvaartondernemers (VEB); Voorzitter

2017 – heden ledengroep Sleep- en duwvaart van de Koninklijke BLN-Schuttevaer; Vicevoorzitter

De Duwbakken Vereniging ging op in de VEB. In 2017 ging de VEB op in de Koninklijke BLN-Schuttevaer. Het betreft brancheverenigingen van binnenvaartondernemers in de duwvaart die de belangen van de sector op internationaal niveau behartigt. De heer Muller was in grote mate betrokken bij de aansluiting van de sleep- en duwvaart bij de BLN-Schuttevaer, hetgeen niet zonder slag of stoot ging.

De heer Hendrikus Albertus Theodorus Wanders
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Wanders was in zijn tijd een van de meest toonaangevende innovators van de binnenvaartsector en hij is zonder twijfel een van de grote aanjagers van vernieuwing en innovaties in de toentertijd nog erg verouderde en te traditionele binnenvaartsector.

Veel van zijn activiteiten komt voort uit zijn hoofdfunctie, maar hebben tot gevolg gehad dat de interesse in het vervoer over water toenam. Dit had weer een groot effect op het welzijn van de binnenschippers en het bedrijfsleven functionerend in de binnenvaart. Zijn inzet voor BLN-Schuttevaer (vanaf 2013), als adviseur en bestuurslid, heeft ervoor gezorgd dat door het verder uitbouwen, oprichten en sturen van een professionele brancheorganisatie, de binnenvaart weer op de kaart werd gezet.

Met zijn werkzaamheden voor het Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart van 2000 tot 2010 stimuleerde hij met zijn out-of-the-box denken vele andere ondernemers. Op diverse bijeenkomsten deelde de heer Wanders zijn ideeën met andere ondernemers en gaf daarin adviezen. Hij is een van de grondleggers en ontwikkelaars van de ledengroep Varende ondernemers, binnen het CBRB. Mede door zijn inbreng is deze groep gegroeid. In die jaren had hij ook zitting in diverse commissies en behartigde daarin de belangen van de ledengroep.

Vanaf 2010 werft de heer Wanders voor Voetbal Vereniging Gelukvogels Zwijndrecht (VVGZ) fondsen, hij begeleide een complete renovatie in 2015 en maakte deel uit van de bouwcommissie en de laatste jaren is hij voorzitter van de sponsorgroep van VVGZ.

De heer Wanders heeft zich gedurende een lange periode belangeloos ingezet vanuit zijn specialisme en vanuit zijn hart voor andere mensen in onze samenleving c.q. bedrijfsgroep.

1971 – 2016 werkzaam in binnenvaartsector, laatstelijk als mede-eigenaar/commissaris Unibarge B.V. te Rotterdam; gerelateerde werkzaamheden/activiteiten;
• In de verouderde en traditionele binnenvaartsector een van de meest toonaangevende innovators en aanjager van vernieuwing.
• Met name de containerbinnenvaart is mede door zijn voorbeeld in een snel tempo ontwikkeld
• Bereidheid risicovolle investeringen te verbinden aan zijn nieuwe ideeën
• Bereidheid zijn ideeën te delen en andere ondernemers te adviseren
• Betrokkene heeft zich met velen ingezet voor de sociaal economische belangen van de binnenvaartschippers
Hiermee nam de interesse voor het vervoer over water toe en kreeg de binnenvaart een betere naam.

2000 – 2010 Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart; Adviseur. Eén van de grondleggers van de ledengroep Varende ondernemers. Hij nam tevens zitting in diverse commissies

2010 – heden Voetbal Vereniging Gelukvogels Zwijndrecht; voorzitter sponsorcommissie. Betrokkene gaf vorm aan de nieuwe structuur van de commissie, begeleidde de gehele renovatie van de kantine en weet ondernemers te verbinden aan de businessclub van de vereniging

2013 – heden Binnenvaart Logistiek Nederlanden (BLN), thans Koninklijke BLN Schuttevaer, de ketenbrede brancheorganisatie van en voor de binnenvaart; Oprichter, bestuurslid en adviseur. De heer Wanders heeft, dankzij zijn sterke richtinggevende invloed, een cruciale rol gespeeld in de doorbraak om partijen in de keten tot elkaar te brengen.

De heer Johannes Pieter Schaap
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Al meer dan 35 jaar is de heer Schaap lid van het bestuur van Voetbalvereniging Geluksvogels Zwijndrecht, waar hij tal van activiteiten heeft verricht. Hij was medeoprichter van het minikamp, een voetbalkamp waar de laatste jaren meer dan 100 pupillen slapen, spelen en eten. Hij organiseerde jarenlang de trainingskampen voor het eerste elftal en ving het bestuur van het uitspelende elftal op bij thuiswedstrijden van het eerste elftal. Hij is eerste elftal leider, pupillentrainer en jeugdtrainer geweest en heeft jarenlang in de pupillen activiteitencommissie gezeten.

Daarnaast houdt hij zich bezig met de sponsoring en heeft de Businessclub opgericht, waardoor het mogelijk is om zaken te bekostigen die niet uit het "gewone budget" betaald kunnen worden. Hij is "de man" van onderhoud en beheer, verzorgt alle kleding, ballen en materialen voor het 1e, 2e en 3e elftal, begeleidt de schoonmaak- en onderhoudsploeg en heeft de kantinezaken onder zijn hoede. Dhr. Schaap heeft als vertegenwoordiger van het bestuur in de bouwcommissie sturing gegeven aan de recente ingrijpende verbouwing van de accommodatie.

Al deze vrijwillige activiteiten worden gedaan naast zijn betaalde baan.

1982 – heden Voetbalvereniging Geluksvogels Zwijndrecht (VVGZ); Bestuurslid/vrijwilliger

De heer Jan Govert Boom
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Deze decorandus vervult ook al meer dan  35 jaar een prominente rol bij Voetbalvereniging Geluksvogels Zwijndrecht. In deze jaren heeft hij het minikamp mede opgericht. Dit is een voetbalkamp in het Pinksterweekend voor pupillen, waar de laatste jaren meer dan 100 pupillen slapen, spelen en eten. Dit organiseert hij jaarlijks met daarbij ook andere evenementen zoals o.a. het voetvolleytoernooi.

Hij zet zich in, of heeft zich in het verleden ingezet, als pupillensecretaris, jeugdtrainer, in het jeugdbestuur, voor communicatie, sponsoring, het technisch beleid en als archivaris van de VVGZ historie. De kledingshop, waar leden hun VVGZ tenue kunnen kopen op de club, is zijn initiatief.

PR ligt de heer Boom na aan het hart. Wat begon met het schrijven van het clubblad, informatie verzamelen, organisatie van het rondbrengen is in de jaren ontwikkeld in een digitale versie en website. Hij schrijft verslagen van gespeelde wedstrijden en verzorgt daarbij het fotomateriaal. Hij heeft ook een start gemaakt met de presentatiegids en de VVGZ voetbalkrant. Als uit de hand gelopen hobby is hij maker van miniatuurgebouwen van oud Zwijndrecht, waarvoor hij diverse tentoonstellingen heeft gehad.

Al deze vrijwillige activiteiten worden gedaan naast zijn betaalde baan.

1982  - heden Voetbalvereniging Geluksvogels Zwijndrecht (VVGZ);
Bestuurslid/vrijwilliger

De heer Johannes Kodde
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Kodde is van 1995 tot 2000 eerst lid, vervolgens voorzitter geweest in het Schoolbestuur vereniging de Wegwijzer in Zwijndrecht. In een woelige tijd heeft hij leiding gegeven aan het bestuur en was hij zeer betrokken bij de onderwijskrachten. Hij wordt hierbij gekenmerkt als verbinder, teamplayer en een doorzetter die besluiten durft te nemen.

In 2006 begon hij als bestuurslid bij Stichting Anderdak. Deze stichting stelt zich ten doel om huisvesting te realiseren voor mensen met een beperking. Hij heeft actief en enthousiast deelgenomen aan de bijeenkomsten en activiteiten en zijn expertise op het gebied van geestelijke gezondheidszorg gedeeld. Vanaf 2010 heeft hij als penningmeester deel uitgemaakt van het stichtingsbestuur. In 2016 heeft hij deze functie neergelegd.

Sinds 2006 is dhr. Kodde voorzitter bij de Kiesvereniging ChristenUnie Zwijndrecht. Hij geeft sinds 11 jaar leiding aan de plaatselijke afdeling van de ChristenUnie. Hij doet dit op een aimabele, maar vasthoudende wijze, in een tijd waarin het enthousiasme voor de plaatselijke politiek steeds verder afnam.

Vanaf 2008 is hij voor een periode van 8 jaar een gedreven voorzitter met een grote "gun"-factor geweest in de WMO raad Zwijndrecht. Dit is een adviesorgaan van het college van B&W, waarbij gevraagd en ongevraagd advies wordt gegeven over zaken die belangrijk zijn voor inwoners met een beperking van Zwijndrecht. Hij heeft het voor elkaar gekregen om, met zijn grote betrokkenheid, eenduidigheid in de adviesraad te ontwikkelen. Onder zijn leiding is goed nagedacht over de positie en de taak van de adviesraad.

1995 – 2000 Basisschool De Wegwijzer te Zwijndrecht; bestuurslid (1995 – 1996) en voorzitter (1996 – 2000)

2006 – heden Kiesvereniging ChristenUnie te Zwijndrecht; voorzitter

2008 – 2016 Wmo adviesraad Zwijndrecht; voorzitter

2010 – 2016 Stichting Anderdak te Hendrik-Ido-Ambacht; penningmeester

Mevrouw Barbara Schenkel-Lange
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Als contactpersoon voor de Vereniging Dit Koningskind heeft mevrouw Schenkel-Lange zich gedurende 38 jaar (1978 - 2016) ingezet voor mensen met een beperking. Het werk van contactpersoon houdt in dat men - veelal binnen een kerkelijke gemeente - contacten onderhoudt met mensen met een beperking en tevens de verbinding legt met het regionale bestuur van Dit Koningskind.

Sinds 1988 is zij aangetreden als programmamaker bij Atos radio en heeft dit voor een periode van 20 jaar gedaan. Ze heeft gewerkt als presentator bij o.m. kerkdiensten in de Maranathakerk Zwijndrecht, die via de radio werden uitgezonden. Daarnaast presenteerde ze een wekelijks kinderprogramma, waarbij ze vaak met kinderen in de studio allerlei onderwerpen aan de orde stelde en die besprak.

Vanaf 2008 zet mevrouw Schenkel-Lange zich vrijwillig in als hulpverlener bij de Stichting Graag Gedaan. Binnen deze stichting biedt ze een luisterend oor, organiseert en bemenst een inloopspreekuur en biedt hulp bij het vinden van de juiste organisatie die professionele hulp kan bieden. Voor mensen die met te weinig geld moeten rondkomen als er schulden zijn, regelt ze, samen met haar collega's van Graag gedaan, de toegang naar de voedselbank in Zwijndrecht. Mevrouw heeft zich als vrijwilligster, zonder enige vergoeding, al 10 jaar lang voor meer dan 100% ingezet en is een onmisbare schakel in de Stichting geworden. Sinds 2015 is Graag gedaan, samen met andere partijen, aangesloten bij het preventieteam schulden. Het preventieteam schulden werkt samen met elkaar en met de professionals van het Vivera wijkteam. Barbara Schenkel is een van de meest betrokken deelnemers in dit overleg en brengt ook in dit overleg het motto van Graag gedaan in praktijk: Wij staan voor u klaar, luisteren naar u, hebben alle tijd.

1978 – 2016 Vereniging Dit Koningskind te Zwijndrecht; contactpersoon

1988 – 2008 ATOS Radio te Zwijndrecht; presentator van een kinderprogramma en uitzending kerkdiensten

2007 – heden Stichting Graag Gedaan te Zwijndrecht; vrijwilliger

2015 – heden Preventieteam Schulden van de gemeente Zwijndrecht; lid

Mevrouw Hendrika de Bakker
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
46 jaar geleden startte mevrouw de Bakker met vrijwillige activiteiten bij Het Geklank des Konings. Na diverse bestuursfuncties en hoofdredacteur van het verenigingsblad, is ze nu nog coördinator oud papier en doet het archiefbeheer.

In 1990 werd ze voorzitter van de Technische Commissie VVE Admiraalstaete, waarvan ze momenteel nog de administratie verzorgt en de bewoners-bijeenkomsten organiseert.

De Ondernemersvereniging Zwijndrecht werd in 1999 toegevoegd aan het lijstje met vrijwillige activiteiten, waar ze secretariële werkzaamheden en assistentie bij bijeenkomsten verricht.

Toen mevrouw in 2002 met pensioen ging, werden de vrijwillige activiteiten nog eens verder uitgebreid. Voor de Gereformeerde Kerk Zwijndrecht (Develhof) beheert mevrouw de Bakker de kerktelefoon/audioserver en verzorgt PowerPoint presentaties met de bediening van de beamers in de erediensten.

In het Swinhove Groep Zorghotel wordt sinds 2011 koffie & thee geschonken voor de bewoners.

1971 – heden Christelijke Harmonievereniging Het Geklank des Konings te Zwijndrecht; vrijwilliger, bestuurslid, voorzitter, archiefbeheer, coördinatie ophalen oud papier

1990 – heden VvE Admiraalstaete te Zwijndrecht; actief lid verzorging administratie en organisatie bijeenkomsten voor bewoners, voorzitter technische commissie

1999 – heden Ondernemersvereniging Zwijndrecht; vrijwilliger secretariële werkzaamheden, assistentie bij bijeenkomsten

2002 – heden Gereformeerde Kerk Zwijndrecht; vrijwilliger verzorgen en beheer van de kerktelefoon/audioserver, bedienen beamers en presentaties tijdens de eredienst

2011 – heden Zorghotel te Zwijndrecht; vrijwilliger schenken koffie/thee voor de bewoners

Mevrouw Anna Geertruida Maria Verhoeven-Zijlstra
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw heeft veel verschillende vrijwillige werkzaamheden verricht gedurende een lange tijdsperiode.

Vanaf 1975 dateren de eerste vrijwillige activiteiten voor de RK Petruskerk te Zwijndrecht, waar zij altijd op haar konden rekenen voor allerhande werkzaamheden zoals o.a. actie Kerkbalans, het samenstellen en verspreiden van het parochiebulletin, ziekenbezoek en vervoer van en naar het ziekenhuis. Voor zover haar gezondheid het toelaat, mag er nog steeds een beroep op haar worden gedaan voor een bezoek aan zieke medeparochianen en personenvervoer van en naar het ziekenhuis.

Twee jaar geleden heeft mevrouw een zware operatie aan arm/pols/hand ondergaan, waarna een lang revalidatietraject volgde. Door artrose en vaatreuma heeft mevrouw een stapje terug moeten doen. Ze stopte toen met haar vrijwilligerswerk voor Hospice De Patio te Dordrecht na dit 9 jaar gedaan te hebben. Ze droeg in die periode samen met een collega de verantwoordelijkheid voor de terminaal zieke bewoners.

Voor de Vereniging van Eigenaren is mevrouw Zijlstra sinds 1998 actief als vrijwilligster, bestuurslid en voorzitter.

Een rode draad, naast de huishoudelijke zaken, is het grote verantwoordelijkheidsgevoel voor haar medemens. Ondanks haar eigen gezondheidsproblemen staat ze altijd klaar voor zieke of dementerende buren, vrienden en kennissen. Dit gaat veel verder dan wat boodschapjes halen. Ze verzorgt haar dementerende buurman, na de operatie van zijn vrouw, bijna dag en nacht. In de laatste levensfase van een alleenstaande goede vriendin was mevrouw Zijlstra er bijna dagelijks. Na haar overlijden regelde ze de uitvaart met de afrondende zaken. Voor kennissen die ziek zijn gaat mevrouw mee naar het ziekenhuis etc. Voor een andere buurvrouw is het persoonlijk alarmsysteem zo ingesteld dat mevrouw Zijlstra als eerste wordt gebeld als er iets gebeurt. Haar medemens komt voor haar op de eerste plaats en mevrouw staat letterlijk dag en nacht klaar voor anderen.

1975 – heden RK Kerk St. Petrus en Heilig Hart te Zwijndrecht; Vrijwilliger

1998 – heden Vereniging van Eigenaren Belvédère Zwijndrecht; Bestuurslid en voorzitter

1998 – heden Mantelzorger/ondersteuner van buren en vrienden

2006 – 2015 Hospice De Patio Dordrecht; vrijwilliger

De heer Gerrit Pieter de Koning
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer de Koning is in 1972 begonnen bij Disco Montmartre, waar hij gedurende 20 jaar DJ was.

Vanaf 1987 heeft hij diverse vrijwillige functies bekleed bij Voetbalvereniging VV Heerjansdam. Hij heeft meer dan 30 jaar zitting gehad in het bestuur in de functie van secretaris en penningmeester. Naast deze bestuursfuncties heeft hij nog vele uiteenlopende werkzaamheden en taken verricht binnen de club. Hij heeft bijvoorbeeld tientallen jaren wedstrijden gefloten als clubscheidsrechter. Als arbiter komt hij nog regelmatig in actie met name bij thuiswedstrijden voor de jeugd. Daarnaast heeft hij jarenlang de zogenaamde "pupil van de week" bij thuiswedstrijden van het 1e elftal begeleid. Voor deze inspanningen is hij uitgeroepen tot Lid van Verdienste en vervolgens tot Erelid van de vereniging. Tevens heeft hij de Zilveren en Gouden KNVB speld ontvangen.

De heer de Koning is sinds 2001 officieel bestuurslid geworden van de Oranjevereniging Heerjansdam. Vanaf 1993 is hij al actief in de vereniging met oog op de muziek e.d. Voor de Oranjevereniging heeft hij zich bezig gehouden met de jaarlijkse kinderprogramma's, straattheater, muziekacts, feestbands, geluidsinstallaties, contactpersoon voor disco Montmartre, sociale hygiëne bar en keuken, deed al het voorwerk en presentatie van de playbackshows, leiding bij de deur controle/kaartverkoop tijdens feestavonden, contactpersoon naar de politie namens de Oranjevereniging en het afgelopen jaar is daar het penningmeesterschap bij gekomen.

Dit alles doet hij naast zijn betaalde baan bij Tokheim, waar hij tevens buiten de reguliere werktijden om, al ruim 30 jaar activiteiten vanuit de personeelsvereniging organiseert. Als drijvende kracht organiseert hij actieve uitjes, concerten, familiedagen, kerstborrels, kookworkshops, paasontbijt, Sinterklaasfeest en voetbaltoernooien.

1972 – 1992 Christelijke jongeren Vereniging Heerjansdam; Deejay

1987 – heden Personeelsvereniging van Tokheim Solutions Netherlands BV; Organisator diverse activiteiten

1987 – heden Voetbalvereniging VV Heerjansdam; Vrijwilliger, bestuurslid

1993 – heden Oranje Vereniging Heerjansdam; vrijwilliger, bestuurslid, penningmeester

De heer Elbert Wilhelmus Laurens Vissers
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De activiteiten van de heer Vissers zijn door de jaren heen heel divers. Vanuit zijn vroegere hoofdfunctie heeft hij buitengewone prestaties geleverd bij de ontwikkeling van een nieuwbouw RoRo schip, waarvoor hij een innovatieprijs kreeg. Tijdens de acties van het Amerikaanse leger en de tweede Irak crisis heeft de heer Vissers actief meegewerkt om het vervoer van legermateriaal over het water optimaal te laten verlopen.

In zijn werkzaamheden als wethouder, formateur en raadslid voor de VVD Zwijndrecht, welke zich uitstrekken van 2000 tot heden heeft hij bovengemiddeld veel tijd in het raadswerk gestoken. Hij heeft een groot netwerk, dat hij goed in zet om volksvertegenwoordiger te zijn.

In de periode 1980 tot 1999 bood het gezin Vissers voor Hollands Glorie Bijzonder jeugdwerk een thuis aan voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het betrof jongeren die in de thuis en/of school situatie ernstig in de problemen waren geraakt en daardoor geen of een slecht toekomstperspectief hadden. Bij dit opvoeden en opleiden werd gebruik gemaakt van schippers die bereid waren jongeren voor een korte- of langere tijd aan boord te nemen. Hij nam ze aan boord als matroos en leidde hen op. In die periode is veelvuldig gebruik gemaakt van de deskundigheid en bereidheid om de jongeren te helpen van de familie Vissers.

Vanaf 2005 is dhr. Vissers voorzitter van de koepelorganisatie Censis (schippersinternaten). Binnen deze koepel worden zaken onderling afgestemd, die voor alle internaten van belang zijn.

Vanaf 2008 tot 2016 is Elbert Vissers actief geweest bij de Binnenvaart Sociëteit, waar hij bijeenkomsten voor oud-schippers en evenementen mede organiseerde en een afstudeerproject begeleidde waarbij hij op zoek ging naar een netwerk voor de studente.

In dezelfde periode was hij voorzitter van Caritas Zwijndrechtse Waard, een instelling die mensen op materieel en immaterieel vlak probeert te helpen die elders nergens meer terecht kunnen.

De gemeente Zwijndrecht heeft in de periode van 2015 tot 2016 23 vluchtelingen opgevangen in noodopvang. Toen dit in 2014 bekend werd kwam er al snel hulp uit de samenleving en is er onder regie van de werkgroep Caritas veel en goed vrijwilligerswerk verricht. Het echtpaar Vissers heeft deze werkgroep opgericht en zijn er vervolgens zeer actief in gebleven, hebben alle werkzaamheden gecoördineerd en vaak ook zelf uitgevoerd.

Deze ervaringen, in combinatie met de grote hoeveelheden kleding, heeft hen doen besluiten om de stichting Kledingbank Zwijndrecht op te richten in 2016, waar zij momenteel met een groep van 40 vrijwilligers zeer actief zijn.

Sinds 2 jaar is kandidaat voorzitter bij de Kynologenclub Dordrecht en omstreken, waar hij als bestuurslid binnen de vereniging de verantwoordelijke persoon is voor diverse commissies die hij met raad en daad bij staat. Ook is hij verantwoordelijk voor alle contacten met de gemeente Zwijndrecht.

Sinds 2016 is kandidaat bestuursvoorzitter bij de Binnenvaart Kredietunie Nederland, waar ondernemers krediet verlenen aan andere binnenvaart ondernemers zonder tussenkomst van een bank. De BKN is een coöperatieve vereniging en is en blijft daarmee eigendom van de individuele leden. De kandidaat staat midden in de samenleving en ziet altijd weer mogelijkheden om anderen ten dienste te zijn.

1980 – 1999 Schoolschip 'Hollands Glorie' van het Bijzonder Jeugdwerk Zuid-Holland Zuid; Vrijwilliger, als schipper was hij begeleider van kansarme jongeren

2000 – 2003 VVD, afdeling Heerjansdam; secretaris

2003 – 2011 en 2014 – heden Gemeente Zwijndrecht; raadslid

2005 – heden Centrale Stichting van internaten voor schippers- en Kermisjeugd 'Censis'; voorzitter

2008 – 2008 Binnenvaart Soos; medeorganisator, begeleider afstudeerproject

2008 – 2016 Parochiële Caritas Instelling Zwijndrechtse Waard; voorzitter

2014 – 2016 Noodopvang Vluchtelingen te Zwijndrecht; medeoprichter en coördinator

2015 – heden Kynologenclub Dordrecht e.o.; voorzitter

2016 – heden Stichting Kledingbank Zwijndrecht; medeoprichter en voorzitter

2016 – heden Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN); voorzitter

R.K. schippersbond 'Sint Nicolaas'; penningmeester
 
Mevrouw Wilhelmina Aldegonda Maria Vissers-Hubers
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
In de periode 1980 tot 1999 bood het gezin Vissers voor Hollands Glorie Bijzonder Jeugdwerk een thuis voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het betrof jongeren die in de thuis- en/of schoolsituatie ernstig in de problemen waren geraakt en daardoor geen of een slecht toekomstperspectief hadden. Bij dit opvoeden en opleiden werd gebruik gemaakt van schippers die bereid waren jongeren voor een korte- of langere tijd aan boord te nemen.

Van 1990 tot 1996 was mevrouw Vissers secretaris van de Landelijke Oudercontact Trekkende Bevolkingsgroep LOV. Diverse initiatieven voor het welzijn van de binnenschipper, zijn gezin en familie heeft zij geïnitieerd, mede ontplooid en vorm gegeven. In deze jaren is de vereniging gegroeid tot een waardige gesprekspartner met personeel, directies en besturen van internaten en leefgroep huizen. Het kind stond en staat centraal. Ideeën, initiatieven en vergaderingen werden door haar met medewerking van de andere bestuursleden zorgvuldig voorbereid. En mede door haar inzet werd de achterban, de ouders dus, goed in belangrijke discussies over de zorg voor de jeugd betrokken.

Van de periode 2003 tot 2010 zette zij zich als zeer betrokken wijkbewoner met hart en ziel in voor het Wijkplatform Nederhoven. Ze zorgde voor een punctuele verslaglegging van de vergaderingen en voor allerlei hand- en spandiensten van het Wijkplatform.

Vanaf 2008 tot 2016 is mevrouw actief geweest bij de Binnenvaart Sociëteit als vrijwillig bestuurslid met de secretariaatsfunctie. Ze was daar verantwoordelijk voor het maken van de jaarplanning, de contacten met alle vrijwilligers, persberichten schrijven en het contact onderhouden met de verschillende redacties van de scheepvaartkranten alsmede de notulen van bestuursvergaderingen.

De gemeente Zwijndrecht heeft in de periode van 2015 tot 2016 23 vluchtelingen opgevangen in noodopvang. Al snel kwam hulp uit de samenleving en is er onder regie van de werkgroep Caritas veel en goed vrijwilligerswerk verricht. Het echtpaar Vissers heeft deze werkgroep opgericht en zijn vervolgens zeer actief gebleven in deze werkgroep, hebben alle werkzaamheden gecoördineerd en vaak ook zelf uitgevoerd.

Deze ervaringen in combinatie met de grote hoeveelheden kleding heeft hen doen besluiten om de stichting Kledingbank Zwijndrecht op te richten in 2016, waar zij momenteel met een groep van 40 vrijwilligers zeer actief zijn. Het volgende idee wordt al weer uitgevoerd: taallessen verzorgen voor vluchtelingen.

1980 – 1999 Schoolschip 'Hollands Glorie' van het Bijzonder Jeugdwerk Zuid-Holland Zuid; Vrijwilliger, begeleider van kansarme jongeren

1990 – 1996 Landelijk Oudercontact Voor de Trekkende Beroepsbevolking; secretaris

2003 – 2010 wijkplatform Nederhoven; secretaris, buurtbemiddelaar

2008 – 2016 Binnenvaart Sociëteit; bestuurslid, secretariaat en organisatie evenementen

2014 – 2016 Noodopvang Vluchtelingen te Zwijndrecht; medeoprichter en coördinator

2016 – heden Stichting Kledingbank Zwijndrecht; medeoprichter en bestuurslid
 
De heer Imand de Jong

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Van 1985 tot 1993 heeft de heer de Jong de functie van penningmeester bij de Oranjevereniging Heerjansdam bekleed. Hierin is hij altijd bezig geweest met verbetering en heeft daarbij oog gehad voor veiligheid voor de vrijwilligers en bezoekers. Eén van de extra taken van een penningmeester is ervoor te zorgen dat de advertentie inkomsten voor het programma boekje hoog genoeg zijn en beter nog, eraan over te houden. Hij heeft dit ruim voor elkaar gekregen, bekende maar ook onbekende winkeliers en bedrijven van buiten het dorp wist hij een advertentie te ontfutselen.

In 1988 begint de vrijwillige inzet van de heer de Jong voor de LOTUS kring Zuid Holland Zuid, waar hij als lid, secretaris, coördinator en PR verantwoordelijke actief is of is geweest. Momenteel is hij heel wat uren in de week bezig met het inplannen van de aanvragen voor LOTUS slachtoffers van de opdrachtgevers.

Vanaf 1990 spant hij zich in voor de EHBO Heerjansdam, waarbij hij begon als penningmeester en deze taak in 2013 heeft uitgebreid met mede-coördinator evenemententeam. Als penningmeester is hij naast de reguliere taken ook verantwoordelijk voor het jaarlijks aanschrijven van de donateurs en sponsoren en het genereren van extra inkomsten vanuit potjes bij gemeenten en bedrijven. Als mede-coördinator evenemententeam regelt hij met de organisator van het evenement de locatie waar de EHBO komt te staan tot en met het EHBO-materiaal, dat naar de locatie moet.

1983 – 1993 Oranjevereniging Heerjansdam; bestuurslid en penningmeester

1990 – heden Lotuskring Hendrik-Ido-Ambacht en Lotuskring Zuid-Holland Zuid;
vrijwilliger, Lotusslachtoffer, secretaris, coördinator, PR-werkzaamheden

1990 – heden EHBO-vereniging Heerjansdam; penningmeester, vicevoorzitter, mede-coördinator evenemententeam

Mevrouw Eeltje de Jong-Blokland
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De activiteiten van mevrouw de Jong-Blokland voor de EHBO Heerjansdam dateren al vanaf 1977, waar zij als actief lid altijd beschikbaar of inzetbaar is.

In het begin de zorg voor de eigen materialen, zoals verband- en cursus materialen. Later meer leidinggevende en instructie taken. Altijd meedenken en bezig om te verbeteren en zaken goed of beter te regelen.

Door een professionelere opzet en werkwijze binnen de EHBO vereniging was er behoefte aan een Evenementen coördinator. Door een toenemende vraag voor EHBO ondersteuning bij evenementen moeten er goede afspraken gemaakt worden met de organiserende partij (dit is het gevolg van aangescherpt vergunningenbeleid bij gemeenten). Ook moet er een planning worden gemaakt in verband met bezetting en beschikbaarheid van de EHBO leden zelf.

Als EHBO lid is ze vaak wekelijks op pad om diezelfde evenementen te bemannen. Niet iedereen is beschikbaar op de benodigde momenten en dan is het vaak mevrouw (samen met haar man), die er dan voor zorgen dat het karwei geklaard wordt. Dit zijn vaak lange dagen. De tent opzetten of ruimte inrichten en daarna alles weer inpakken. Mevrouw valt ruim binnen de categorie bijzondere leden en is hierdoor één van de hoofd steunpilaren van EHBO vereniging Heerjansdam.

In de periode 1983 tot 1994 is mevrouw - meer betrokken bij de lagere school, omdat haar kinderen hier ook op school zaten - op eigen initiatief begonnen als docent jeugd EHBO voor EHBO Heerjansdam. Op deze manier werden jonge kinderen vroeg vertrouwd gemaakt met het belang van EHBO.

Tussen 1986 en 2000 was kandidaat kaderinstructrice EHBO en Reanimatie voor de EHBO Heerjansdam. Het hebben van een eigen kaderinstructeur was voor de vereniging een plus, op deze manier konden er inkomsten gegenereerd worden om de vereniging draaiende te houden.

1977 – heden EHBO-vereniging Heerjansdam; vrijwilliger, evenementen-coördinator en EHBO'er bij evenementen, docent Jeugd EHBO en kaderinstructeur EHBO en reanimatie. Ook heeft zij zorg gedragen voor de materialen, zoals verband- en cursusmateriaal.

Mevrouw Adriaantje Geertje van Rijswijk-van Pelt
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Vanaf 1973 is mevrouw als vrijwilligster deel uit gaan maken van het Rode Kruis. Ze heeft zich in het bijzonder ingezet voor Welfare en een groep vrijwilligers gecoördineerd.

In verband met haar gezondheid heeft ze een stapje terug gedaan. Tegenwoordig begeleidt ze nog een groep dames tijdens hun creatieve activiteit op de locaties Kubiek en Eemzon. Dit betreft creatieve activiteiten, handwerken en een Kerstmarkt. De spulletjes worden 2 keer per jaar verkocht, waarvan de opbrengst ten gunste komt van het Rode Kruis. Het handwerk dat wordt geproduceerd vanuit de Lichtkring (gemaakt door ouderen met een beperking), controleert mevrouw en past ze aan (omzomen, gedeeltelijk uithalen en afwerken). Ten behoeve van de creatieve activiteiten beheert mevrouw de in- en verkoop. Dit betreft de gehele sociale activiteit, o.a. huisbezoek Lichtkring en Lindonk.

Ook begeleidt mevrouw van Rijswijk-van Pelt het traject van aanvragen en de administratieve afwikkeling van kandidaten die in aanmerking komen voor een vakantieweek in één van de hotels van het Rode Kruis of op het schip J. Henry Dunant.

1973 – heden Rode Kruis, afdeling Zwijndrechtsewaard; Vrijwilliger, organisatie welfare, coördinatie overige vrijwilligers, begeleiding, verrichten creatieve activiteiten

Mevrouw Lona Huisman-Aronstein
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De eerste vrijwillige activiteiten van mevrouw dateren van 1974. In de tijd dat haar kinderen op OBS de Wentelwiek zaten, is ze 8 jaar lang bestuurslid in de oudercommissie geweest. De groep 8 afscheidsavonden, de Sinterklaasfeesten en de zomerfeesten werden mede door haar tot in de puntjes georganiseerd.

Van 1978 tot 1987 is ze bestuurslid geweest voor de VVD, afdeling Zwijndrecht. Met veel toewijding en enthousiasme heeft Lona Huisman in deze periode voor de VVD tal van activiteiten verricht en onder andere ook het huis opengesteld als hoofdbureau tijdens de verkiezingscampagnes.

Vanaf 1980 is kandidaat 12 jaar actief geweest als bestuurslid in de Vereniging Patiëntenberaad Zwijndrecht en H.I. Ambacht. Ze was één van de medeoprichters van deze vereniging, die tot doel had de Zwijndrechtse patiënten een stem te geven in hun behandeling. Ze organiseerden contactavonden met huisartsen als sprekers en hielpen medeburgers met hun problemen met het lokale zorgsysteem. Mevrouw was daarin het directe lijntje naar de huisartsen met wie zij een goede band had. De vereniging had indertijd ook bemoeienis met het beïnvloeden van de politiek om zo snel mogelijk een locatie van het ziekenhuis in Zwijndrecht te krijgen (in 1989 geopend).

Mevrouw was barcommissielid bij Hockey Club Derby (voorheen Oude Maas) van 1984 tot 1994. Ze heeft in die periode als vrijwilliger de zondagse bardiensten gedraaid, stortte de kasopbrengsten bij de bank en was enkele jaren verantwoordelijk voor de indeling van de bardiensten gedurende de weekenden.

In 1987 trad ze aan als Raadslid bij de Gemeente Zwijndrecht. Mevrouw is een bijzonder betrokken én bevlogen bestuurder en heeft 9 jaar lang als raadslid met passie en toewijding de portefeuille Welzijn behartigd. In eerste instantie komt ze bescheiden over, echter als het onderwerp haar interesseert of raakt dan is zij ineens bijzonder aanwezig. In deze periode heeft ze het VVD programma maximaal vertegenwoordigd en veelvuldig samenwerkingen opgezet met andere partijen om zaken voor elkaar te krijgen.

Mevrouw is als betrokken lid van de gemeenschap al bijna 20 jaar actief in het Wijkplatform Walburg. Binnen dit platform beheert ze de portefeuille Verkeer en Veiligheid. Vanuit haar netwerk binnen de gemeente zet ze zich in voor de aanpassing van onveilige situaties in de infrastructuur en schroomt niet om het ook in te zetten op andere portefeuilles, van betere straatverlichting tot het omleggen van zebrapaden en een gereguleerde hangplek voor jongeren. Hierdoor levert ze al jaren een grote bijdrage aan de veiligheid, maar ook het sociaal welzijn, in de wijk Walburg.

Toen in 2008 het initiatief werd genomen een preventieteam tegen zakkenrollerij op te zetten, was mevrouw Huisman-Aronstein direct bij de opzet aanwezig. Er worden, in samenwerking met de wijkagent, tal van preventieve burgeractiviteiten uitgevoerd. Waaronder het plaatsen van voetstapfolders: "Dit had de voetstap van een inbreker kunnen zijn" in niet afgesloten tuinen en daarnaast ook het winkelend publiek attenderen op de risico's van zakkenrollen door hen te wijzen op openstaande tassen en zakken en door hen zakkenroller trucjes uit te leggen.

1974 – 1982 Openbare Basisschool De Wentelwiek te Zwijndrecht; Lid van de oudercommissie

1978 – 1987 VVD Zwijndrecht; Bestuurslid

1980 – 1992 Vereniging Patiëntenberaad Zwijndrecht/Hendrik Ido Ambacht; Medeoprichter en bestuurslid

1984 – 1994 Hockey Club Derby, voorheen Oude Maas; Vrijwilliger

1987 – 1996 Gemeente Zwijndrecht; Raadslid

1988 – 2017 Wijkplatform Walburg te Zwijndrecht; Vrijwilliger

2008 – 2017 Zakkenrollerpreventieteam van de Politie te Zwijndrecht; Vrijwilliger

Mevrouw Paulina Wilhelmina den Hartog uit Maasdam
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Als vijftienjarige startte mevrouw den Hartog (onder toezicht van een bestuurslid) met zelfstandig lesgeven bij Gymnastiekvereniging O&O te Zwijndrecht. Vervolgens heeft zij heel veel jaren recreatieve jeugdgroepen lesgegeven en de nodige jaren met tal van successen de meisjesselectie getraind. Thans zet zij, onder de noemer "bodyfit", dames aan tot bewegen.

Bestuurlijk heeft zij ook niet stil gezeten. Van 1979 tot 1992 had zij zitting in de technische commissie. Vele jaarlijks terugkerende verenigingsactiviteiten, alsmede landelijke toernooien kwamen mede door haar inzet tot stand. In 1982 trad ze toe tot het verenigingsbestuur, eerst als bestuurscoördinator, vervolgens als voorzitter a.i. en uiteindelijk vanaf 2010 als verenigingsvoorzitter.

Ze is een voorzitter, die zich voor meer dan 100% in zet en leidt de vereniging met verve. Zij beheerst de kunst om alle leden, van peuters, deelnemers van de Olympische Spelen tot 80-jarigen, evenveel aandacht te geven en vindt het een voorrecht voorzitter te mogen zijn van zo'n grote vereniging.

1967 – heden Gymnastiekvereniging Oefening en Ontspanning Zwijndrecht; Vrijwilliger, Lid van de technische commissie, bestuurslid, voorzitter a.i., voorzitter

De heer Antonie Jacob Poots uit Maasdam
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Als partner van mevrouw den Hartog is hij in 1999 in aanraking gekomen met Gymnastiekvereniging O&O.

Door zijn brede kennis van financiële zaken was het niet vreemd dat de heer Poots gevraagd werd het penningmeesterschap van de vereniging op zich te nemen. Tot op heden behartigt hij deze taak tot in de finesses en tot ieders volle tevredenheid.

In 1999 heeft hij ook zitting genomen in het bestuur van de Stichting Oefening & Ontspanning (waarin de turnhal is ondergebracht). Mede door zijn vakkundige beleid heeft de Stichting in 2014 de uitbreiding van de turnhal kunnen realiseren. De heer Poots maakt nog steeds deel uit van het Stichtingsbestuur.

Om de voornoemde aanbouw te kunnen realiseren werd in 2011 een bouwcommissie geformeerd, waar de heer Poots tot aan de realisatie deel van uitgemaakt heeft. Het is niet alleen bij denkwerk gebleven. Ook stak hij de handen uit de mouwen bij de vele zelfwerkzaamheden. Zowel voor als na de realisatie van de aanbouw maakt hij deel uit van de onderhoudscommissie. Bij menig klus is hij van de partij.

In de periode van 2010 tot 2015 mocht hij zich nog als penningmeester ontfermen over de financiën van de Stichting Businessclub O&O, eveneens tot volle tevredenheid.

1999 – heden Gymnastiekvereniging Oefening en Ontspanning Zwijndrecht; Bestuurslid en penningmeester

1999 – heden Stichting Oefening en Ontspanning Zwijndrecht; Bestuurslid

De heer Gijsbert Abraham Diederich Barendrecht
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Barendrecht heeft zich, naast zijn betaalde baan, sinds 1 augustus 1995 ingezet als vrijwilliger bij de brandweer Zwijndrecht.

Hij heeft ruim 22 jaar voor de brandweer klaar gestaan en heeft zijn rang als Hoofdbrandwacht en functies Brandweerchauffeur en Voertuigbedienaar op bekwame en gemotiveerde wijze uitgevoerd. Op 1 november 2017 heeft hij zijn functie bij de brandweer neer gelegd.

1995 – 2017 Brandweer van Zwijndrecht; vrijwilliger

De heer Adrianus van Wingerden
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer van Wingerden heeft als dienstplichtig militair in de periode 1969-1970 gediend bij de Troepenmacht in Suriname (TRIS). Dit heeft op hem een onuitwisbare indruk gemaakt.

In 2003 heeft hij de Stichting Triskontacten opgericht als platform voor militairen die gediend hebben bij de TRIS. Hij zet zich vol overgave in voor de stichting en de belangen van alle TRISSERS, is verantwoordelijk voor het TRIS-blad en initiatiefnemer van activiteiten, waaronder de oprichting van een monument, oprichting van een museum, hij speelt een rol in het onderhoud van de Trismonumenten en heeft 2 boeken uitgegeven. Tevens organiseert hij de jaarlijkse Koningsdagviering, de Veteranen dag, reünies en reizen naar Suriname, waarbij hij optreedt als reisleider. Daarnaast onderhoudt hij een nauwe band met het actief dienend deel van het Regiment Infanterie Oranje Gelderland (RIOG).

In het verleden is de heer van Wingerden lid geweest van de vrijwillige brandweer in Zwijndrecht. Momenteel stelt hij nog zeer regelmatig diverse van zijn objecten beschikbaar zodat de brandweer en in het bijzonder de jeugdbrandweer kan oefenen.

De heer van Wingerden speelt voor veel TRISSERS een zeer belangrijke rol, zowel qua inzet in tijd als in middelen en is de verpersoonlijking van de herinnering aan de Nederlandse Troepenmacht in Suriname. Hij levert hiermee dagelijks een bijdrage aan de maatschappelijke verbondenheid waar we naar streven.

1971 – 1986 Vrijwillige brandweer Zwijndrecht; Lid

1986 – heden Jeugdbrandweer Zwijndrecht; vrijwilliger, ondersteuner oefeningen

2003 – 2009 Auteur van twee publicaties over het militaire leven in Suriname

2003 – heden Organisator Koningsdag viering op het TRIS-plein te Zwijndrecht, organisator veteranendagen diverse plaatsen, oprichter en voorzitter van de Stichting TRIS-kontakten Zwijndrecht

2008 – 2013 Initiatiefnemer van de oprichting van de TRIS-monumenten te Ermelo en Paramaribo
2011 – heden Oprichter en beheerder van het TRIS-museum

2013 – heden Beheerder van het TRIS-monument te Havelte

De Minister van Defensie heeft aan deze gelegenheid bijzondere aandacht geschonken door de decoratie persoonlijk uit te reiken.

Tijdens Bijzondere Gelegenheid zijn er 4 onderscheidingen Lid in de orde van Oranje-Nassau uitgereikt:
- op 14 juli 2017 de heer A.C.H. (Arie Cornelis Hinrich) Slobbe;
- op 14 juli 2017 mevrouw E.J.H. (Elisabeth Johanna Henriëtte) Rabenort-de Lange;
- op 27 maart 2018 de heer M.M. (Marius Marinus) Schenkel;
- op 27 maart 2018 mevrouw A.H.D. (Ankje Hendrika Ditte) Hoekstra-van der Poort.

Deel dit bericht met je vrienden!