Saturday 25 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Groot Onderhoud Develpoort is hard nodig

8 september 2015 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Uit de tweede nieuwsbrief die werd uitgebracht vanwege het geplande groot onderhoud in Develpoort komt onderstaande informatie. ln mei 2014 werd de eerste nieuwsbrief uitgebracht. Hierin werd vooral uitleg gegeven over het ontwerp.

Dit ontwerp is nu definitief en het geld voor de uitvoering is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Daarmee staat nu ook niets de start van de uitvoering meer in de weg;"

Project
Develpoort is hard toe aan groot onderhoud. de riolering is verzakt en versleten. Daarnaast is het straatwerk in slechte staat. Dit is aanleiding voor een qrootschalige reconstructie: de riolering wordt vervangen, het maaiveld opgehoogd en vervolgens wordt de bestrating vervangen.

Vooruitlopend op de werkzaamheden van de gemeente hebben de nutsbedrijven Stedin en Oasen aannemer BAM opdracht gegeven om de water-, gasleidingen en elektrakabels te vervangen"

Deze werkzaamheden zijn bijna gereed. De werkzaarnheden van de gemeente zijn ingrijpender dan die van de nutsdrijven. Hierdoor zal de overlast ook groter zijn. We zullen er daarom alles aan doen om de overlsat zoveel mogelijk te beperken.

Ontwerp
de ontwerpfase is afgerond. Het nieuwe ontwerp is op een aantal onderdelen anders dan de huidige situatie. Zo worden veel straten straks eenrichtingsverkeer en worden deze veelal uitgevocrd in asfalt. Het ontwerp is tot stand gekomen met een klankbordgroep bestaande uit bewoners en ondernemers uit dit gebied.

Het ontwerp heeft in 2014 ter inzage qelegen en is inmiddels definitief vastgesteld door het college van B&W. In het ontwerp zijn ook parkeerplaatsen onder het viaduct van de A16 ingetekend. Deze parkeerplaatsen worden echter niet in dit project aangelegd. De bedoeling is dat dit gebeurt in combinatie met het vervangen van een hoogspanningskabel van Stedin die onder het spoor door naar de Jeroen Boschlaan loopt.

Aanpak
Het plan van aanpak van de aannemer speelt adequaat in op het voorkomen van schade en overlast. Daarnaast verzorgt de aannemer de communicatie en klachtenafhandeling. De gemeente ziet toe dat de maat-regelen die de aannemer heeft voorgesteld ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

De verdere communicatie over het project ontvangt u voodaan van Timmer Verzijl. Zij sturen u brieven over de planning, fasering en de te verwachten overlast. Naast brieven en nieuwsbrieven informeert aannemer Timmer Verzijl u ook via een speciale app en een projectwebsite.

Op werkdagen is een informatiecentrum open van 13.00 tot 16.00 uur. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de werkzaamheden. Daarnaast zal de aannemer u indien nodig, persoonlijk informeren of specifieke afspraken met u maken.

Uiteraard met als doelstelling om de overlast van de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken en u goed te informeren.

Een goede bereikbaarheid is het uitgangspunt! Met de inzet van verkeersregelaars zorgt de aannemer ervoor dat de werkzaamheden onder zo veilig als mogelijke omstandigheden uitgevoerd worden.

Planning
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Ook dit is een maatregel om de overlast te beperken. Eind september start de aannemer in de P. Zeemanstraat. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden voor de zomervakantie van 2016 worden afgerond.

Met deze planning is geen rekening gehouden met onwerkbaar weer door bijvoorbeeld: regen, sneeuw of vorst. De planning is dan ook onder voorbehoud. Uiteraard wordt u door de aannemer geinformeerd over eventuele wijzigingen.

ln de meeste straten (met uitzondering van de W Snelliusweg, tussen H. Lipperheystraat en S. Stevinstraat) wordt de riolering vervangen. De wegen waarin de riolering wordt vervangen, worden vervolgens opgehoogd en van nieuwe verharding voorzien. Iedere woning of bedrijf krijgt een nieuwe rioolleiding tot aan de.erfgrens.

Het advies is om de leiding tot aan de gevel te vervangen en het straatwerk tot aan de gevel te herstraten. Hiervoor bent u zelf verantwoordelijk. U kunt de aannemer vragen of hij hiervoor een offerte aan u wil uitbrengen.

Het gebied is in de loop der jaren behoorlijk verzakt. De zettingen variëren tussen de 20 en 40 centimeter. De gemeente hoogt het openbaar gebied met 1 meter op, dat heeft gevolgen voor uw tuin of perceel. Het ophogen van uw terrein is uw eigen verantwoordelijkheid. De werkzaamheden hebben gevolgen voor de lrtrisvuilinzameling.

De aannemer stemt de ophaallocaties tljdens de uitvoering af met HVC. Als u tijdelijk een andere aanbiedplaats krijgt dan informeert aannemer Timmer Verzijl u hierover. "AIs de containers op een andere plaats worden geleegd, dan zorgt de aannemer ervoor dat de container op die locatie gebracht wordt."

Bron: Nieuwsbrief Groot Onderhoud Develpoort (September 2015)

Deel dit bericht met je vrienden!