Alles over Zwijndrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nieuwjaarstoespraak burgemeester Wiebosch'
09jan 2013

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Wiebosch

ZWIJNDRECHT - Op maandag 7 januari werd de jaarlijkse gemeentereceptie gehouden. Voor waarnemend burgemeester Wiebosch was het de eerste én tevens laatste nieuwjaarsreceptie als burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. Op deze avond gaf ze de volgende nieuwjaarstoespraak:

"Met de wijziging van onze manier van leven, ingegeven door de manier waarop de wereld onze huiskamer binnenkomt, lijkt het of de jaren sneller voorbij gaan dan voordien.

Wat deze veranderingen inhouden kun je illustreren aan de postverzorging in Nederland.
Vroeger hingen de brievenbussen voor je gevoel om de hoek, en niet te vergeten op de achterkant van de tram. 
Postbestellingen zijn van twee keer per dag al lang verminderd naar een keer per dag. 
Nu wordt gesproken om dat nog verder te verminderen.
Merken we daar iets van?
Ik wel een beetje als ik weer eens geen brievenbus kan vinden in een plaats waar ik niet bekend ben. Maar verder? 
 
E-mail komt ieder moment van de dag binnen. 
We maken gebruik van linkedIn, twitter, facebook en whatsapp. 
We zetten filmpjes op you-tube, zodat iedereen kan zien wat we gedaan hebben en sommige zijn nog extroverter en zetten een webcam in hun kamer die 24 uur per dag aanstaat. Is het daardoor gezelliger geworden?
We hebben digitaal vele vrienden, maar wat doen die echt voor ons als we behoefte hebben aan een helpende hand omdat we ziek zijn. Is er een luisterend oor als we problemen hebben?
De overheid, gemeenten, het rijk en ook instellingen hebben in het verleden de organisatie van dat luisterend oor en de helpende hand overgenomen. 
Naast het feit dat er gelukkig nog steeds veel mantelzorgers zijn. 
Maar er heeft een idee post gevat dat de overheid het wel allemaal regelt en doet. 
Iets dat paste in onze nieuwe manier van leven: zo min mogelijk anderen tot last zijn of iets aan hen vragen.
Daardoor is de verantwoordelijkheid van de mens verschoven naar een anonieme instantie.
Mede doordat de overheid minder geld te besteden heeft, is er een kentering te bespeuren in de wijze waarop deze, en dat geldt dus ook voor onze gemeente, naar de maatschappij en de inwoners kijkt.
Er wordt meer dan een aantal jaren terug uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw gezin, uw woonomgeving en de wijze waarop u uw leven inricht.
 
De gemeenten krijgen vanaf 2015 een grote taak in de jeugdzorg, en nu al een uitbreiding van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet om uit te voeren.
Gemeenten en dus ook de gemeente Zwijndrecht gaan bij de uitvoering van deze nieuwe taken meer dan voorheen kijken naar datgene wat mensen nog zelf kunnen doen en zelf kunnen regelen en betalen. Door bijvoorbeeld werk centraal te stellen in plaats van de uitkering worden meer mensen aan werk geholpen dan voorheen.
 
Ook op het gebied van de jeugdzorg en jeugdhulpverlening kan er straks “winst” worden geboekt. Als de gemeenten in staat zijn gezinnen eerder te ondersteunen bij opvoedingsvraagstukken, kan de aanvraag voor een duurdere vorm van zorg achterwege blijven. Niet altijd, maar wel voor een groot deel.
De gemeente Zwijndrecht heeft daarvoor al goede ervaringen met de straatcoach opgedaan.
Daarnaast moet het uitgangspunt: “een gezin een plan” er voor zorgen dat hulpverleners samen werken in een gezin.
 
Waar college en gemeenteraad van Zwijndrecht goed op letten is of mensen die echt wat nodig hebben dat krijgen. Als je echt niet kunt werken of echt geen geld hebt dan is er de gemeente voor het vangnet. Het is goed dat de raad op dat punt het college en de medewerkers scherp in de gaten houdt.
 
Financiën
De financiële positie van de gemeenten is niet rooskleurig. Ook niet die van de gemeente Zwijndrecht. Op dit moment houden we het hoofd aardig boven water.
Maar de huizenbouw komt nog niet op gang en dus moeten gemeenten veel afboeken op de gronden die in hun bezit zijn. Dat geldt ook voor ons.
Dat vereist de komende jaren afgewogen beslissingen van college en raad voor bezuinigingen en nieuwe onderwerpen waar geld voor nodig is.
 
Bestuur
Laat ik beginnen met mee te delen dat ons raadslid Arie Willemsteijn is geopereerd en daarom er vanavond niet bij is. In gedachten zijn we bij hem en zijn gezin.
 
In het bestuur van uw gemeente is er in 2012 een wisseling geweest.
Burgemeester Scholten vertrok na 10 jaar werkzaam te zijn geweest voor Zwijndrecht naar de gemeente Venlo. Begin november nam ik het stokje van hem over.
 
Voor de gemeenteraad breekt een bijzondere tijd aan. 
Binnenkort gaat een afvaardiging gesprekken voeren met degene die, zoals nu gepland staat, op 27 mei geïnstalleerd wordt als mijn opvolger.
Vlak daarna gaan de politieke partijen aan het werk voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. De namen voor de verkiezingslijsten moeten in december bekend zijn. 
De meeste politieke partijen kunnen mensen gebruiken die mee werken aan de voorbereidingen van deze verkiezingen, de campagne begin volgend jaar en soms zoekt men ook nieuwe raadsleden. 
De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft samen met die van Hendrik-Ido- Ambacht al een cursus gegevenvoor mensen die belangstelling hebben voor het raadswerk. 
Ik hoop dat daar een aantal geschikte kandidaten uit tevoorschijn komt. 
Ervaring leert dat er ongeveer een derde van de raadsleden vertrekt na verkiezingen.
 
Wat is bereikt
Het is goed eens te benoemen wat er het laatste jaar tot stand is gebracht:
Met de peuterspeelzalen is een nieuw beleid opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld 
In Heerjansdam vordert de bouw van het Educatief plein gestaag en is de naam gekozen: Rajubibos.
Voor de herstructurering van Groote Lindt is een subsidie ontvangen van 1,6 miljoen euro 
De voorkant van het stationsgebied is opgeknapt. 
De discussie over gemeenschappelijke voorzieningen met de gemeente Henrik-Ido-Ambacht gaat de goede kant op. Begin dit jaar zullen de gemeenteraden daarover een besluit nemen.
Er is een start gemaakt met een leer/werkbedrijf voor Zwijndrecht.
De Binnenvaart havens zijn uitgebaggerd.
Het Develpark is opgeknapt
Op Kijfhoek is een bedrijfsbrandweer actief.
De gemeente heeft een contract afgesloten voor het plaatsen van 400 zonnepanelen op gemeentegebouwen.
Met 18 partijen is het nieuwe convenant van Vivera getekend. Zo wordt op een efficiënte manier zorg geboden worden bij mensen thuis. 
Het Baken is gesloten en toch weer open
Er rijden drie auto’s van de gemeente op elektriciteit.
 
Wat mag u verwachten in 2013
Allereerst dat we gewoon doorgaan met datgene wat u niet zo dagelijks in de gaten heeft, maar wat wel gedaan wordt:
Het onderhouden van het groen
Rioolonderhoud en vervangingen
De paspoorten uitgeven
De gelden betalen aan mensen in de bijstand
De indicaties verrichten voor de Wmo
Ruim 3000 meldingen over de openbare ruimte afhandelen
Het onderhouden van alle schoolgebouwen
Alle vergunningaanvragen voor bouwen en feestelijke activiteiten afhandelen.
En ook: 
De achterkant van het station opknappen
De revitalisatie van bedrijventerrein de Geer starten
Starten met praktijkonderwijs
 
Partners
Doet de gemeente alles alleen? Nee, gelukkig niet.
Er zijn veel maatschappelijke organisaties actief die, op de een of andere wijze, hun steen of steentje bijdragen aan het wonen en werken in onze gemeente.
Het bedrijfsleven is niet alleen regionaal of landelijk actief, maar vele hebben een wereldwijde oriëntatie en daar kan de gemeente trots op zijn.
Dat we trots zijn op de bedrijvigheid in deze gemeente bleek ook uit het feit dat in de profielschets voor de nieuwe burgemeester is opgenomen dat deze een duidelijke betrokkenheid met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties moet hebben.
 
Veiligheidspartners
Voor de medewerkers van de brandweer en de politie is er 1 januari veranderd dat zij werken in een ander organisatorisch verband.
De politie onder de nationale politie in een grotere eenheid met Rotterdam Rijnmond.
Omdat het wijk gebonden werk de belangrijkste pijler is van de nieuwe politiewerkwijze, zult u er in de dagelijkse praktijk niet veel van merken. Onze wijkagenten die hier vanavond ook zijn blijven onze wijkagenten.
Voor de brandweer is de organisatie onderdeel geworden van de regio Zuid-Holland Zuid. 
Ook daar moet u bij een brand of calamiteit niets van merken, tenzij dat ze nog beter hun werk doen dan voorheen.
 
Wat kan en mag er veranderen in de werkwijze van de gemeente Zwijndrecht?
In de tijd waarin we leven en waar gewezen wordt op de eigen verantwoordelijkheid moet ook een gemeente kijken of haar manier van werken nog past bij diezelfde tijd.
Ik ben van mening, en gelukkig zijn er ook binnen de organisatie van de gemeente Zwijndrecht al veel mensen die dat zo zien, dat het goed is eens naar de eigen werkwijze te kijken. Het tijdperk dat wij wel weten wat goed voor u, onze inwoners, is, is verleden tijd.
 
Raadsleden en medewerkers moeten meer buiten het gemeentehuis kijken en met inwoners en bedrijven spreken als we een onderwerp bij de kop pakken.
Zo maken we bij projecten in een steeds vroeger stadium gebruik van burgerparticipatie en zetten we sociale media in om meningen te polsen en betrokkenheid te organiseren.
Om wat minder abstract te zijn noem ik een voorbeeld uit mijn eigen portefeuille, waar ik samen met anderen de komende maanden mee aan het werk ga.
Voor de nieuwe Drank en Horeca wet heeft de gemeente Zwijndrecht nog geen beleid, laat staan toezichthouders. We zijn niet de enige gemeente die nog niet klaar is voor deze wet, stond oudejaarsdag in Trouw.
Ik wil graag met horecaondernemers, supermarkten, kantinebeheerders, politie, raadsleden, medewerkers, de GGD, scholen en andere spelers de speerpunten bespreken. 
Wat is het meest belangrijk om beleid voor te maken? Wat gaat er nu niet goed genoeg?
Welke afspraken kunnen we vastleggen en hoeveel en wat voor soort handhaving zetten wij in? We kunnen gebruik maken van het bestaande horeca beleid en de ervaringen uit het programma “Verzuip jij je toekomst?!”. De gedachte is dat we samen meer weten.

Zo kan de gemeente iets opzetten waar de meeste betrokkenen zich goed bij voelen. 
We zullen het echter nooit iedereen naar de zin kunnen maken. Dat zeg ik maar meteen. 
De raad en het college nemen de beslissingen dan niet alleen op basis van stukken, maar mede op basis van datgene wat ze onderweg hebben gehoord.
De bedoeling is dat we langzamerhand meer zaken op deze wijze oppakken.
De klankbordgroep in Heerjansdam voor een rioleringsproject was daar een goed voorbeeld van. Dus helemaal nieuw is het niet. Maar het kan met meer onderwerpen dan we nu bedenken. Vroegtijdig en beter wederzijds communiceren is daarbij van groot belang.
 
In het vooruitzicht van een goede en betere samenwerking van inwoners en gemeente wens ik u allen namens het gemeentebestuur een gelukkig, gezond en plezierig 2013 toe".


Deel dit bericht met je vrienden!