dinsdag 20 april 2021

Alles over Zwijndrecht

B&W Zwijndrecht begroot realistisch en behoedzaam

10 mei 2012

ZWIJNDRECHT - Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht ziet mogelijkheden om de komende jaren diverse projecten en activiteiten uit te voeren. De bouw van het Educatief Plein in Heerjansdam is begonnen, evenals de aanpak van de voorkant van het station. De reconstructie van het bedrijventerrein De Geer gaat van start en voor de multifunctionele accommodatie in Kort Ambacht is financiële ruimte aanwezig. 

Elk voorjaar geeft het college met de perspectiefnota een vooruitzicht op de begroting. Daarnaast laat de jaarrekening de resultaten van 2011 zien en wordt de stand van zaken in 2012 getoond via de bestuursrapportage.

Naar de inzichten van nu lijkt een sluitende begroting voor de jaren 2013 tot 2016 mogelijk.

Wethouder Aaike Kamsteeg (financiën) plaatst een aantal kanttekeningen bij dit positieve vooruitzicht. “De economische situatie in het land is zorgelijk en er zijn onzekerheden omdat nog niet bekend is welke bezuinigingen de rijksoverheid gaat opleggen bij de gemeenten. Realisme en behoedzaamheid staan daarom voorop bij het college. We nemen geen inkomsten in de begroting op waarvan de verwachting reëel is dat die er niet zullen zijn en we zijn behoedzaam bij het bepalen van onze uitgaven.” 

Gemeenteraad bepaalt keuzes
De perspectiefnota brengt diverse ontwikkelingen in beeld met een financiële vertaling en vormt de opmaat naar de begroting. Op basis van perspectiefnota bepaalt de gemeenteraad in welke richting de begroting inhoudelijk moet worden opgesteld. De definitieve keuzes maakt de gemeenteraad in het najaar.

Onlangs spraken college en gemeenteraad al met elkaar over ambities aan de hand van de strategische agenda. Het college stelt nu voor om een lening aan gymnastiekvereniging O&O te verstrekken voor de uitbreiding van de turnhal. Een ander voorstel is het herinrichten en veiliger maken van de achterzijde van het NS-station.

De toekomst van het zwembad is volgens het college een onderwerp dat met Hendrik-Ido-Ambacht samen moet worden opgepakt. Verder moet de gemeente zich voorbereiden op een aantal nieuwe taken die zij krijgt, onder meer op het gebied van jeugdzorg, passend onderwijs, begeleiding van inwoners met beperkingen en de Wet werken naar vermogen. Het college wil ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor sociaal beleid, zodat mensen die de zorg echt nodig hebben, niet tekort komen. Voor tegenvallers bij deze nieuwe taken wordt een bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gehouden. 

Goed begin 2012
Financieel gezien is de gemeente het jaar 2012 goed begonnen. Op dit moment ziet het er naar uit dat de uitgaven binnen de begroting zullen blijven met een positief resultaat van bijna € 500.000,-. Dit komt vooral door lage kortlopende rente, lagere personeels- en kapitaallasten en hogere uitkering uit het gemeentefonds dan was begroot. 

Bedrijfsvoering op orde
Uit de jaarrekening 2011 blijkt dat de gemeente de bedrijfsvoering behoorlijk op orde heeft. Er is een aantal maatregelen genomen om de kosten te beperken. Externe arbeidskrachten worden alleen ingehuurd in uiterste noodzaak en er is een strenge controle op de uitgaven. 

De jaarrekening 2011 sluit met een negatief saldo van ruim € 2,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door verliesneming in de projecten Noordoevers en De Volgerlanden van totaal bijna € 6 miljoen. Tegenover het verlies staan voordelen, zoals inkomsten voor Centrum Jeugd en Gezin, hogere uitkering uit het gemeentefonds, meer opbrengst onroerende-zaakbelastingen en lagere loonkosten personeel. Wanneer de gemeente de last van De Volgerlanden en Noordoevers niet hoefde te dragen, zou het resultaat 2011 uitgekomen zijn op ruim € 3 miljoen positief.

Bespreking Politieke Markt
Op dinsdag 29 mei staan de jaarrekening, eerste bestuursrapportage en perspectiefnota op de agenda van de Politieke Markt. Dan hebben de raadsleden de gelegenheid om vragen te stellen aan B&W. Vervolgens wijdt de gemeenteraad op dinsdag 19 juni een uitgebreide vergadering aan deze onderwerpen.

Lees meer over:

b&w heerjansdam educatief plein
Deel dit bericht met je vrienden!