dinsdag 11 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

College wil maatschappelijk debat over bezuinigingen 2012-2014

28 mei 2010 (door Ad van Herk)

ZWIJNDRECHT -Gevolgen bezuinigingen 2011 licht voelbaar

De komende jaren is er substantieel minder geld te besteden. In 2011 moet er €1.635.000 worden bezuinigd. Daarna zal de noodzakelijke bezuiniging naar verwachting oplopen naar €5.662.000 in 2014. Dat betekent dat we keuzes moeten maken in wat we wel en niet doen. De ambities in balans brengen met de financiële mogelijkheden. Daarover wil het college na de zomer een maatschappelijk debat starten.

Er is gezocht naar alle mogelijke bezuinigingen. Daarbij zijn er geen taboes geweest. Het resultaat zijn voorstellen die eenvoudig en zonder negatieve gevolgen uit te voeren zijn, voorstellen waarvan de gevolgen beter in beeld gebracht moeten worden, en voorstellen die grote maatschappelijke gevolgen hebben. Bij het maken van de voorstellen zijn het raadsprogramma 2010-2014 en de Structuurvisie en wijkvisies als basis genomen. Uitgangspunt van de raad is dat de inwoners zo weinig mogelijk merken van de bezuinigingen.

Maatregelen voor 2011 toereikend
Het college stelt de raad voor het begrotingstekort voor 2011 op te lossen zonder de lokale lasten te laten stijgen. We kunnen voldoende bezuinigen met maatregelen die op korte termijn eenvoudig zijn uit te voeren en niet strijdig zijn met bestaand beleid. Het gaat om maatregelen die relatief kleine gevolgen hebben voor de inwoners, bedrijven en instellingen in Zwijndrecht. Een belangrijk deel komt uit besparingen in de gemeentelijke organisatie. Het gaat dan om financieel administratieve aanpassingen zoals minder reserveringen in de begroting voor onvoorziene zaken. En 10% besparing op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Voor 2011 zijn de gevolgen voor de inwoners licht voelbaar.

Maatschappelijk debat
Voor de periode 2012-2014 moeten moeilijkere afwegingen gemaakt worden. Het gaat om belangrijke keuzes als wat doet de gemeente en wat voeren anderen uit. Hoe kunnen we door samenwerking in de regio en Zwijndrechtse Waard bezuinigen? Gaan we besparen op het gemeentelijk vastgoed? Verlagen we subsidies en welke?
Hierover wil het college een maatschappelijk debat. Samen met inwoners, bedrijven, maatschappelijk middenveld en partners worden in de tweede helft van dit jaar deze belangrijke keuzes gemaakt.

Jaarrekening 2009 is gelijk afsluiting collegeperiode
Met de afsluiting van 2009 is ook de vorige collegeperiode afgesloten. Een periode waarin het huishoudboekje van de gemeente op orde is gebracht. Daarmee zijn we beter voorbereid op de komende financieel moeilijke tijden. Het vorig jaar sluit af met een positief saldo van €332.000. Dit is lager dan werd verwacht. De belangrijkste oorzaak is hogere kosten voor externe inhuur. Er zijn maatregelen getroffen om overschrijdingen eerder te signaleren en te voorkomen.

Er is resultaat geboekt met het wijkgericht werken. Samen met de mensen uit de wijken zijn de wijkvisies en – programma’s vastgesteld, er zijn gezamenlijk afspraken gemaakt waar en hoe de openbare ruimte in de wijken wordt verbeterd. En in de afgelopen collegeperiode is de herstructering van de Sterrenbuurt gerealiseerd en de bouw van het LOC@ (Lokaal Onderwijs Centrum). Ook woningbouwprojecten, zoals Crescent en Eemstein-Zonnestein, zijn in deze bestuursperiode afgerond. Met de vernieuwing van het riool  is gestart en de openbare ruimte is aangepakt.

Zwijndrecht is steeds meer een regiogemeente. Zeker in tijden van financiële crisis is het belangrijk om de krachten te bundelen. De fusie van de brandweer van Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is hiervan een goed voorbeeld.

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) loopt goed. Ook is er een stevig jeugdbeleid van de grond gekomen. Mikado en Het Klankbord zijn opgeknapt en er is een signaleringssysteem Zorg voor Jeugd ingevoerd om te voorkomen dat kinderen en jongeren tussen wal en schip vallen. En met het levensloopbestendig wonen van het Viverabeleid is het mogelijk een leven lang plezierig in Zwijndrecht te wonen.

Deel dit bericht met je vrienden!