Gemeente wil zwembad en bibliotheek sluiten

08 juni 2007

ZWIJNDRECHT - De perspectiefnota 2007 markeert een trendbreuk. Als de gemeente nieuwe projecten oppakt, moeten ze volstrekt kostendekkend zijn. De kosten voor het ontwikkelen van een nieuwe project worden toegerekend aan het project en komen niet meer ten laste van de begroting. Dat geldt ook voor de bijkomende kosten van een project, zoals het opnieuw inrichten of extra onderhouden van de openbare ruimte.


De nadruk in het werk van de gemeente ligt de komende jaren op beheer en niet meer op ontwikkeling zoals in de afgelopen jaren. De gemeente ontwikkelt integrale plannen voor het beheer van wegen, groen, water en riolering. De extra kosten voor beheer die uit de plannen voortvloeien worden stap voor stap verwerkt in de begroting voor de komende jaren.


Ontwikkelingsplannen waar al besluiten over zijn genomen, maakt de gemeente gewoon af. In dat kader past de modernisering van de stad, met als belangrijke bouwstenen het bestuurlijk centrum met het nieuwe gemeentehuis, het lokale onderwijscentrum voor de Zwijndrechtse Waard, het commerciële centrum met een regionale uitstraling door de vernieuwing van winkelcentrum Walburg, een aangenaam woonklimaat langs de oever van de rivier met het project Euryza als sluitstuk, een betere afwikkeling van het verkeer door hoogwaardig openbaar vervoer langs de Koninginneweg en een nieuwe inrichting van de omgeving van het NS-station.

Realistisch perspectief
Het bestuurlijke uitgangspunt voor de begroting voor 2008 is: de kosten van de beheerplannen moeten worden verwerkt in de begroting, het weerstandsvermogen moet op peil blijven en de begroting voor 2010 moet sluiten met een overschot.
In de perspectiefnota van 2007 zet de gemeente de lijnen uit voor de begroting voor 2008 en volgende jaren. Het motto is niet voor niets een sober en realistisch perspectief. Na een uitgebreid onderzoek komt de gemeente tot de conclusie dat het financiële perspectief van de gemeente niet rooskleurig is. De gemeente kampt de komende jaren met een dreigend tekort van ongeveer € 2,5 miljoen. Het gedeelte van de begroting waarin de gemeente op korte termijn kan ingrijpen is niet groter dan € 15 miljoen. Per jaar zijn de uitgaven van de gemeente ongeveer € 120 miljoen, maar een groot deel daarvan ligt vast in uitgaven voor de regio, afschrijvingen, salarissen, enzovoort. Daardoor ontkomt de gemeente niet aan een aantal pijnlijke keuzen.
Bij de voorbereiding van de perspectiefnota heeft de gemeente gewerkt langs vier sporen: Alle uitgaven zijn nog eens onder de loep genomen; de gemeente heeft beoordeeld of die activiteiten bijdragen aan de uitvoering van het collegeprogramma. Die herijking, het beoordelen of de ambities van de gemeente realistisch zijn, is het eerste spoor. Spoor twee is de normale gang van zaken rond de bestuursrapportage: zijn er in het lopende begrotingsjaar extra uitgaven en inkomsten, of uitgaven en inkomsten die we niet realiseren? De beheerplannen voor wegen, groen, water en riolering worden verwerkt in de begroting; dat is het derde spoor. De financiële risico's van de gemeente zijn opnieuw beoordeeld; dat is het vierde spoor.

Pijnlijke bezuinigingen
De herijking heeft voorlopig ongeveer een half miljoen opgeleverd en een groot aantal voorstellen die nog onderzocht worden. De beheerplannen kosten per jaar structureel ongeveer een miljoen. De beoordeling van de risico's heeft het beeld van de financiën niet ingrijpend veranderd. Het resultaat was een overblijvend structureel tekort van ongeveer € 2,5 miljoen dat alleen kan worden opgelost door pijnlijke keuzen te maken.
De gemeente neemt een aantal maatregelen om de inkomsten te verhogen. De afvalstoffenheffing wordt verhoogd met € 24 per aansluiting. Dat past bij het uitgangspunt om de afvalstoffenheffing kostendekkend te maken. De inkomsten worden daardoor structureel € 450.000 hoger. De gemeente verkoopt erfpachtgrond en snippergroen; dat levert ongeveer € 100.000 per jaar op. In Heerjansdam levert het ontwikkelen van de locatie van de werf eenmalig € 285.000 op. Verkoop van het voormalige gemeentehuis in Heerjansdam levert de gemeente een nog onbekend bedrag op.

De gemeente moet pijnlijke bezuinigingen realiseren op een aantal voorzieningen. In 2008 wordt het buitenbad van De Hoge Devel gesloten, zodat het zwembad geen beroep meer hoeft te doen op extra gemeentelijke subsidie. De bibliotheek krijgt jaarlijks € 150.000 minder subsidie. De consequentie daarvan is waarschijnlijk dat één vestiging van de bibliotheek wordt gesloten. De gemeente schrapt haar bijdrage van € 150.000 per jaar aan het cultuurhuis in het Euryza project. Dat betekent dat er geen cultureel programma komt in de nieuwe zaal, maar dat onder andere scholen en amateurverenigingen er toneelavonden kunnen houden. De inwoners zijn voor professionele cultuur aangewezen op andere voorzieningen in de regio. De gemeente stopt met extra inspanningen om speelplekken te realiseren. Dat is een besparing van € 39.000 in 2008, oplopend tot € 111.600 in 2011.

Het college heeft besloten om het deelproject Dijkpark van het gebied Onderdijkse Rijweg gefaseerd uit te voeren. Het college stelt de gemeenteraad voor om op dit moment alleen een voorziening te treffen voor de deelplannen Zuidelijke Driehoek en Tien. Het college komt later met een voorstel voor een voorziening voor de deelplannen Emmastraat, Anna Paulownastraat en Dijkpark.
In de interne bedrijfsvoering van de organisatie bezuinigt de gemeente structureel € 500.000, onder andere door vacatures niet in te vullen en door minder externe adviseurs in te huren.

Meerjarenbeeld
Al die pijnlijke maatregelen leveren nog geen rooskleurig meerjarenbeeld op van de gemeentelijke financiën. In de zomermaanden werkt de gemeente voorstellen uit om het financiële beeld te verbeteren. In september buigt de gemeenteraad zich over die voorstellen.
Vooralsnog zijn de begrotingen voor 2008 en 2009 pas sluitend nadat de gemeente het tekort op de exploitatie aanvult uit het weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen is de financiële reserve waardoor de gemeente risico's kan afdekken en in moeilijke tijden haar activiteiten op een aanvaardbaar peil kan houden. Het weerstandsvermogen blijft de komende jaren binnen de grenzen die eerder zijn vastgesteld in overleg met de accountant.

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.